تمايل اوپكيها به نفت 60 دالري

Jahan e-Sanat - - News -

سرزندگي مردم ايران ميخواهيم.

روحاني ادام//ه داد: مردم اين منطقه كه ميزبان ش//ما هس//تند، مردم استان بوش//هر عزيز ما، مردم كنگان، عسلويه و نخل تقي كه شاهد اين پيشرفت هستند، باي//د در زندگي روزمره اين پيش//رفت را شاهد باشند.

وي بيان كرد: امسال به فكر سه درصد بوديم كه مش//كالتي پيش آمد كه طي اليحهاي دنبال ميكنيم تا مردم بتوانند حل مشكالت اجتماعي را شاهد باشند.

رييسجمهور گفت: اين روز پرافتخار را به صنعت نفت، كارگران، مهندس//ان و مديران استان بوش//هر به سراسر ايران و ملت ايران تبريك ميگويم.

روحاني در پايان س//خنان خود افزود: اين روز براي صنعت و پيشرفت كشور ما روز مباركي است.

جه//ان انرژي در روزهاي اخير ش//اهد تح//والت گوناگوني از جمله ركوردشكني واردات نفت كرهجنوبي از ايران، تمايل اوپكيها به نفت 60 دالري، احتمال افزايش قيمت نفت برنت به 57 دالر در صورت تمديد توافق اوپك، خروج شورون از پروژه ماسههاي شني كانادا و كاهش توليد نفت درياي شمال بود.

روزنامه »والاستريت ژورنال« در گزارشي نوشت، توليدكنندگان بزرگ س//ازمان كشورهاي صادركننده نفت )اوپك( از جمله عربستان، عراق و كويت كه تاكنون در پي نفت 55 دالري بودند، اكنون خواهان قيمت 60 دالر براي هر بشكه هستند تا اقتصاد خود را شكوفاتر كنند.

حمايت اوپك از افزايش قيمت نفت نشاندهنده تمايل آنها براي تمديد توافق كاهش توليد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.