انگشت اتهام به سوی ساختوسازهای غیرمجاز در مسیر رودخانه

سيل و افزايش خسارت مالی و جانی امروز در آذربايجانشرقي ادامه دارد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروهجامعه-پس از سيل خانمان برانداز در استانهاي آذربايجانشرقي و آذربايجانغربي به خصوص در شهر عجبشير و آذرشهر كه تعداد زيادي از هموطن//ان آذريزبان ما كش//ته شدند و تعدادي ديگر هم در سيل و رانش زمين شهرهاي آذربايجانغربي و كردستان از دست رفتند، تا ساعت 7 عصر روز يكش//نبه، 43 نفر كشته شدند كه اجساد 37 نفر از آنها پيدا ش//ده و پزش//كي قانوني اس//تان از شناسايي هويت 30 پيكر خبر داده است، اما هنوز هفت نفر ديگر به گفته مسووالن امدادرساني و جستوجوي افراد، مفقود هستند كه تالش براي يافتن پيكر آنها ادامه دارد. اين سيل تلفات مالي فراواني داشت و تاكنون فقط براي عجبش//ير خسارت 250 ميليارد ريالي تعيين ش//ده اس//ت. كشاورزان بيشترين ميزان خسارت را ديدهان//د. نكته درد آور آنجاس//ت ك//ه از اين 41 نفر، تنها 21 نفر كه گاه چن//د نفر از اعضاي يك خانواده بودند، از روس//تاي چنار عجبشير كشته شدند.

اين اتفاق به دليل مجاورت روستا در كنار رودخانه بوده اس//ت. برخي ديگر از چالشها و پرسشهاي مردم در اي//ن خصوص اين اس//ت كه آيا س//ازمان هواشناس//ي از قبل وقوع اين سيل ش//ديد را اعالم كرده بود كه اين س//ازمان با ارائه مس//تندات عنوان كرد، هش//دارها را از دو، سه روز قبل داده بود اما برخي پرسشها همچنان حاكي از آن اس//ت كه آيا ام//كان پيشبين//ي وضعيت جوي اينچنين//ي و وقوع اي//ن خطرات را مثال از 10 روز قبل داريم كه به موقع اطراف رودخانهها و كانالها و پلها و مسيلها و روستاهاي مجاور تخليه شوند يا خير، آيا اين اقدام در صورت محقق شدن فايده اي خواهد داشت و مردم به پيشبيني 10 روز قبل توجه و اعتنايي ميكنند يا نه.

پ//س از اين حادثه تلخ كه عزاي عمومي در سراس//ر كشور هم اعالم نش//د و صرفا مس//اله اس//تاني بود، جستوجوها و امدادرسانيهاي جديد به اين شرح بوده است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجانشرقي روز گذشته از پيدا ش//دن پيكر دو نفر ديگر از مفقودان حادثه س//يل در شهرستان آذرشهر خبر داد.

س//عيد شبس//تري عن//وان كرد: تاكنون پيكر 19 نفر از 22 مفقودي اين حادثه در آذرش//هر پيدا ش//ده است. همچنين سه نفر در آذرشهر و دو نفر در عجبشير مفقود هستند و اميدواريم پيكرهاي آنان نيز به زودي پيدا شود.

طبق نظر مسووالن ذيربط، تجاوز به حريم رودخانه و ساختوسازهاي غيرمجاز در حاشيه رودخانهها منجر به جاري شدن سيل و آسيب رسيدن به ساختوسازهاي اطراف رودخانهها ش//ده اس//ت و ع//الوه ب//ر آن بر اثر بياحتياط//ي برخي ش//هروندان در دو شهرس//تان عجبشير و آذرشهر، س//يل خودروي افرادي كه در حال عكس//برداري از طغيان رودخانهها بودند را با خود برده است.

ام//ا همه اي//ن دالي//ل نميتواند علت وقوع س//يل در سالهاي اخير به خصوص طي بهار و تابس//تان در مناطق مختلف كشور باشد. طغيان رودخانهها نه فقط به دليل س//اخت و س//ازهاي اطراف و بس//ته ش//دن مس//يلها و بياحتياطي مردم بوده بلكه تغيير اقليم زيس//تمحيطي و نبود پوش//شهاي گياهي مناس//ب و موانع//ي كه باعث بروز س//يلهاي اينچنيني نشود، از عوامل عمده وقوع سيالبهاي گسترده ظرف دو، سه سال گذشته بوده است.

مع//اون راه روس//تايي وزي//ر راهوشهرس//ازي با اشاره به وضعيت فعل//ي راههاي ارتباط//ي در مناطق س//يلزده اس//تان، عنوان كرد: در حال حاضر تمام مس//يرها باز بوده و خوش//بختانه مسير مسدودي وجود ندارد و تردد برقرار است. طبق اعالم اوليه، ميزان خسارت سيل در راههاي ارتباط//ي آذربايجانش//رقي، معادل هفت ميليارد تومان اعالم ش//ده اما مطمئن//ا بعد از بررس//يهاي دقيق ميزان خسارت اصلي از سوي دستگاه مربوطه اعالم خواهد شد.

12 خان/واده ب/ه ط/ور کل/ي خانههاي خود را از دست دادهاند

فرماندار شهرس//تان عجبش//ير با اش//اره ب//ه اينكه ش//رايط مناطق س//يلزده در شهرستان كامال عادي اس//ت، ادامه داد: از اداره كل منابع طبيعي استان خواستاريم زمينهايي را در اختي//ار بنياد مس//كن انقالب اس//المي قرار دهن//د تا بي//ن افراد س//يلزده كه خانههايش//ان به علت مجاورت با رودخانه آسيب ديده است، تفكيك شود.

ش//مسالدين مراثي در گفتوگو با ايس//نا ضمن اش//اره به اينكه 12 خان//واده به طور كلي خانههاي خود را از دس//ت دادهان//د، اظهار كرد: از ابتداي ب//روز حادثه، اس//كان افراد سيلزده توسط اقوام و خويشاوندان انجام ش//ده و تاكنون نياز به اسكان نبوده است.

اس//ماعيل نجار، رييس سازمان مديريت بحران كشور كه در مناطق سيلزده حضور دارد، درباره آخرين وضعيت اي//ن مناطق اظه//ار كرد: عملي//ات جس//توجو ب//راي يافتن مفق//ودان اين حادثه ادام//ه دارد و آمارها نسبت به شب شنبه تغييري نكرده است.

وي بهعلت عمده وقوع سيالب در استان اشاره كرد و گفت: علت عمده اين س//يالب كه متاسفانه خساراتي را نيز بهدنبال داش//ته، گرماي هوا، بارش ب//اران و ذوب ش//دن برفها بود البته در برخي موارد كه س//د و سامانههاي كنترل سيالب را داشتيم آسيبها به حداقل ممكن كاهش پيدا كرده است.

بازس/ازي مناطق س/يلزده در اولويت است

اس//تاندار آذربايجانشرقي تاكيد كرد: بازس//ازي مناطق سيلزده در اولويت است.

اس//ماعيل جبارزاده در نشس//ت س//تاد مديريت بحران استان اظهار ك//رد: پيشبيني اداره هواشناس//ي زمينه بس//يار خوبي را در راس//تاي آمادگي در روس//تاها ايجاد كرد، در غير اينص//ورت خس//ارات چندين برابر ميشد.

علي ابراهيمنژاد، بخش//دار باروق در گفتوگ//و با ايس//نا، اظهار كرد: دي//روز با كمك نيروهاي هاللاحمر و آتشنشاني بستههاي نان درميان خانوارهاي دو روستا گوزللوي قرهداغ و حيدر باغي مياندوآب توزيع ش//د. راههاي پنج روس//تاي بخش باروق مياندوآب بر اثر سيالب تخريب شده و بهعلت كوهستاني بودن مناطق به نقاط شهري دسترس//ي ندارند و به آذوقه نياز دارند.

همچنين رييس دانش//گاه علوم پزش//كي تبريز گفت: شش مصدوم س//يل زده در بيمارستانهاي تبريز بس//ترياند ك//ه هر ش//ش نفر اهل روستاي چنار عجبشير هستند.

محمدحسين صومي در نشست ستاد مدريريت بحران استان اظهار كرد: انجام عمليات نيز از بروز حادثه در اس//كو و با واژگون شدن دو نفر از تراكتور آغاز شد.

خس/ارت يك ميليارد و 300 ميليون توماني سيل بر شبکه آب و فاضالب تبريز

مديرعامل شركت آب و فاضالب آذربايجان ش//رقي از خس//ارت يك ميليارد و 300 ميليون توماني شبكه آب و فاض//الب تبري//ز بر اثر س//يل خبر داد.

عليرض//ا ايمانلو اظه//ار كرد: در سطح استان از بابت تامين آب شرب مورد نياز مشكلي وجود ندارد. همه چاههاي ذخيره نيز مورد استفاده قرار گرفته است.

س/يلدرآذربايجانغرب/ي2 کشته و مصدوم بر جا گذاشت

مديركل راه//داري و حملونقل ج//ادهاي آذربايجانغرب//ي به بارش باران ش//ديد و طغيان رودخانههاي آذربايجانغربي در دو روز گذش//ته اش//اره ك//رد و گفت: ح//دود 250 ميلي//ارد ريال به راههاي اس//تان در شهرس//تانهاي ارومي//ه و اش//نويه خسارت وارد شده است.

عبدالحسين علياكبري در جلسه ستاد مديريت بحران آذربايجانغربي كه ب//ا حض//ور وزير ني//رو بهعنوان نماينده ويژه رييسجمهور در اروميه برگ//زار ش//د، گفت: در ط//ي بروز س//يالبها و طغي//ان رودخانههاي اس//تان در شهرهاي اروميه، نقده و اش//نويه، سه پل ارتباطي دچار آب شكستگي و 30 كيلومتر راه روستايي نيز دچار آسيب شده است.

خس/ارت 1500 ميليارد ريالي س/يالب ب/ه بخ/ش کش/اورزي آذربايجانغربي

رييس س//ازمان جهاد كشاورزي آذربايجانغرب//ي گفت: س//يالب و طغيان رودخانهها در روزهاي جمعه و ش//نبه، 25 و 26 فروردين، بيش از 1500 ميليارد ريال خس//ارت به بخش كش//اورزي اين اس//تان وارد كرد. اسماعيل كريمزاده تاكيد كرد: س//يالب به 15 ه//زار و 200 هكتار از اراضي زراعي و باغي اين اس//تان خسارت زده است.

مع//اون امداد و نج//ات جمعيت هاللاحمر استان زنجان از اعزام دو تيم »آنس//ت« براي امدادرساني به سيلزدگان آذرشهر خبر داد.

غف//ور آقاجانلو نيز، با بيان اينكه اعزام تيمهاي مذكور براساس دستور سازمان جمعيت هاللاحمر صورت گرفته اس//ت، اظهار ك//رد: از صبح ش//نبه دو تي//م در قال//ب مربيان و س//گهاي جس//توجو، هم//راه با تجهيزات كامل براي امدادرساني به سيلزدگان به آذرشهر اعزام شدهاند و تا پايان ماموريت در منطقه حضور خواهند داشت.

سيلاخيربحرانسوءمديريت در حوادث غيرمترقبه را به خوبي نشان داد

نماينده تبريز ب//ا تاكيد بر اينكه حادثه سيل اخير بحران سوءمديريت در ح//وادث غيرمترقب//ه را به خوبي نش//ان داد، گفت: ب//ا توجه به لزوم آموزش عمومي براي مقابله با حوادث باي//د در اين ب//اره برنامهريزي الزم صورت گيرد.

زهرا س//اعي در تذكري شفاهي در پايان جلسه علني ديروز مجلس، با اش//اره به حادثه سيل اخير گفت: متاس//فانه در دو روز گذش//ته سيل در اس//تانهاي آذربايجانش//رقي، آذربايجان غربي، اردبيل و كردستان ج//ان تع//دادي از هموطنانمان را گرف//ت كه اي//ن فاجع//ه را به همه بازماندگان به خصوص مردم آذرشهر تسليت ميگويم.

با همه اين اوصاف هر بار س//يلي رق//م ميخورد و خس//ارت و تلفات زيادي به بار ميگذارد، نشان ميدهد همچن//ان مديريت بح//ران ما براي حوادث غيرمترقبه و طبيعي با توجه به همه مش//كالتي كه براي طبيعت و محيطزيس//ت و مسير رودخانهها ايجاد كردهايم، دچار مش//كل است. گويا اين چرخه دوار، دور تسلس//ل باطلي اس//ت كه هر ب//ار به گونهاي ديگر در شهري ديگر ادامه مييابد. گاهي ميشود سيل تابستان سال 94 در منطقه كن- سولقان تهران و هرگز تعداد تلفات واقعي اعالم نميشود و خسارتهاي جبران ناپذيري برجاي ميگذارد و برخي اجس//اد هم هرگز براي آرام ش//دن دل پدر و مادرشان يافت نمي شوند، گاهي ميشود سيل ويرانگر سيس//تان و بلوچس//تان كه تلفات جاني نميگذارد و خسارتهاي مالي ف//راوان باقي ميگ//ذارد و اما زاوي//ه مثبت//ي هم در اين هندس//ه سيل ميكش//د براي پايان دادن به خشكسالي 18 ساله، گاهي ميشود سيل خانمان برانداز بوشهر و گاهي هم ميشود سيل آذربايجان شرقي با حدود 50 كش//ته و خسارتهاي مالي و خراب//ي باال اما در همه اينها مديريت بح//ران و نابودي زيس//ت محيطي ظرف سالهاي گذشته حرف اول را ميزند و جان انسانهاست كه ميرود و داغي اس//ت كه بر دلهاي بازماندگانشان ميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.