60 هزارميلياردتومانبدهيدر21 سال

Jahan e-Sanat - - News -

1300 ميليارد تومان صرف پروژه بدون استفاده شد

ايلنا - محمدعلي تندگويان عضو شوراي اسالمي شهر تهران، درباره عملكرد شهردار تهران و ارزيابي كارنامه وي گفت: در چهار سال اخير آقاي قاليباف هيچ وقت پاسخ سوال و تذكر ما را در شورا ندادند. به طور مثال در موضوعاتمهميمانندحادثهپالسكووهمچنينهزينهتمامشدهپلصدر و تونل نيايش وقتي درخواست كرديم كه بيايند و توضيح بدهند، هيچ وقت پاسخگوي شورا براي عملكرد خودشان نبودند. وي با اشاره به اينكه دوره مديريت قاليباف دوره طوالني مدتي بود و نميتوانند توجيه كنند كه وقت براي انجام كار نبود، گفت: در21 سال اخير تقريبا هيچ نوع درآمد پايداري را در شهر نداشتيم و پايه هيچ نوع درآمد پايداري هم ايجاد نشد. حداقل كاري كه ميش//د انجام شود، توليد درآمد از زباله شهر است كه هيچگاه اتفاق نيفتاد. در تهران روزانه هفت هزار زباله ايجاد ميشود، در حالي كه هيچ درآمد پايداري را در اين بخش نداشتيم. اين زبالهها نه تبديل به نيروي برق شد و نه تبديل به فرآوردههاي ديگر و اين در حالي است كه عوارضش از مردم اخذ ميشود. اين عضو شوراي اسالمي شهر تهران با بيان اينكه در اجراي پروژهها، اولويتبندي وجود نداشت و اقدامات تبليغاتي براي اجرايي شدنپروژههابيشترمدنظربود، خاطرنشانكرد:بهطورمثالهزينهاحداث تونل اميركبير 1300 ميليارد تومان است و ساالنه 9 ميليارد تومان بابت هزينه نگهداري پرداخت ميكنند ولي اصال هيچ استفادهاي از آن نميشود. چون هيچ تحقيقي براي اجراي پروژه صورت نگرفته و بعد از اجرايي شدن نيزپليسراهوراجازهبهرهبرداريرانميدهد.پروژه71 شهريورنيزباهزينه كالن انجام ش//د و بدون هيچ نوع بازدهي بايد جمعآوري شود و دوباره به حالت اوليه خودش بازگردد. درياچه چيتگر يا درياچه خليج فارس كه قرار بود به عنوان جايگاه تفرجي مردم از آن بهرهمند شوند، آنقدر برج در اطراف آن ساخته شده كه ديگر چشماندازي براي درياچه وجود ندارد. محمدعلي تندگويانادامهداد:حجممجموعبدهيبهپيمانكاران، اشخاص، بانكهاو پروژههاينيمهكارهحدود07،06 هزارميلياردتوماناست.41 هزارميليارد تومانبدهيبهاشخاصو02 ميلياردتومانبدهيبانكياستكهمتاسفانه سررس//يد هم دارد و هر ماه و هر س//ال با توجه به ضرايب بانكي اين مبلغ افزايشمييابد.همچنين54 هزارميلياردتومانهزينهپروژههاينيمهكاره و پروژههايي است كه در برنامه پنج ساله آمده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.