معاون رييسجمهور در امور زنان عنوان کرد؛ نارضايتيجنسيازعللاصليطالق

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا - معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده گفت: اكنون در71 استان، كلينيكهاي سالمت خانواده در حال فعاليت هستند و براساس برنامهريزيهاي انجام ش//ده قرار است اين كلينيكها تا پايان سالجاري در ساير استانها راهاندازي شود. شهيندخت موالوردي افزود: براي آرامش خيال مراجعهكنندگان، كلينيكهاي سالمت خانواده در پلي كلينيكهاي تخصصيدانشگاههايعلومپزشكيراهاندازيشدهوانواعمشاورههاوخدمات مربوط به سالمت از جمله سالمت جنسي در اين كلينيكها ارائه ميشود چراكه براس//اس گزارشهاي منتشر ش//ده يكي از داليل اصلي طالقها، نارضايتي جنسي است. وي با بيان اينكه تا ارائه خدمات مطلوب، ممكن اس//ت فاصله داشته باشيم، تصريح كرد: اين برنامه به عنوان پروژهاي ملي نيازمند هماهنگيها و آموزشهاي اجرايي الزم براي نمايندگان معرفي شده از استانهاي مختلف بوده كه خوشبختانه همكاران ما در وزارت بهداشت، به خوبي مراحل ياد شده را مديريت و دنبال كردند. معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده درباره موانع فرهنگي استفاده از خدمات كلينيك سالمت خانواده به ويژه مشاورهها درباره مسايل جنسي اظهاركرد: هنوز باور الزم در همه خانوادهها در زمينه استفاده از خدمات اين كلينيكها به وجود نيامده است بنابراين مراجعه و تقاضاي چشمگيري وجود ندارد و چه بسا برخي افراد اعتقاد به دادن آگاهيها در اين زمينهها را ندارند و اين آگاهيها را آسيب زننده به خانواده ميدانند اما متخصصاني كه در اين زمينه با مراجعات برخي خانوادهها روبهرو بودهاند، اين آموزشها را براي كاهش آسيبهاي مرتبط با نظام خانواده ضروري ميدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.