افزايش 9 سانتيمتري سطح درياچه اروميه با سيل اخير

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-مديردفتراستانيستاداحيايدرياچهاروميهدرآذربايجانغربي از افزايش سطح تراز درياچه اروميه در پي بارندگيهاي اخير خبر داد.

فرهاد سرخوش با بيان اينكه تراز در ياچه اروميه از زمان تثبيت حدود27 سانتيمترافزايشداشته،گفت:هماكنونترازدرياچهبه0721/08 رسيدهاست كه سهم بهار امسال تا امروز چهار سانتيمتر بوده است. با توجه به اينكه 90 درصد بارندگيها در جنوب استان اتفاق افتاده، پيشبيني ميشود طي دو روز آيندهحدود8 تا9 سانتيمترافزايشترازداشتهباشيم.طبقاعالمشركتآب منطقهايحدود016 مترمكعبدرهرثانيهوارددرياچهميشود.همچنينحجم كل آب وارد شده از حوضه آبريز شرقي و غربي021 ميليون مترمكعب بوده كهاميداستباافزايشبارندگيهااينميزانتا051 ميليونمترمكعبافزايش يابد.سرخوش، تبخيرهرسالدرياچهرادرفصلگرماحدود05 سانتيمتر برشمرد و افزود: توجه به پيشبيني حجم زياد بارندگيها تا پايان فصل بهار و دريافتبهموقعاعتباراتاختصاصيافته، درسال69 احيايدرياچهباروند خوبي پيش خواهد رفت. بارشهاي متناوب باران در چند روز گذشته موجب شده08 ميليون مترمكعب آب از طريق رودخانهها و در جريان سيالبهاي اخيروارددرياچهاروميهشود.هماكنونميزانآبوروديبهدرياچهاروميه066 مترمكعب در ثانيه است كه در سه روز گذشته تداوم داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.