دريافتيهايشهرداريازپيمانكاران به محلهاي قانوني واريز نميشود

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- محسن س//رخو در جلسه ديروز ش//وراي شهر تهران گفت: شركتهاي پيمانكار پسماند حدود 160 ميليارد تومان در حال حاضر از شهرداريتهرانطلبكارندوهروقتپيگيربخشنقديبودجهبوديم، گفتند اولويت ما پرداخت به پيمانكاران پسماند و حقوق كارگران و كارمندان است. متاسفانه اخيرا متوجه شديم كه شهرداري از صورت وضعيت پيمانكاران كسوراتي را كسر ميكند ولي آنها را به محلهاي قانوني خود از جمله دارايي وتاميناجتماعيپرداختنميكند.رييسفراكسيونكارگريشوراياسالمي ش//هر تهران خاطرنشان كرد: عدم پرداخت اين مبالغ موجبات وارد شدن خسارت به پيمانكاران را فراهم ميكند و متاسفانه در حال حاضر پيمانكاران پسماند 160 ميليارد تومان از شهرداري تهران مطالبات دارند كه بايد در اولويت پرداخت قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.