قهرمانيپرسپوليسمبارك

Jahan e-Sanat - - News -

مسوت اوزيل، ستاره آلماني آرسنال در كتاب زندگينامه جديدش فاش كرد وقتي متوجه شد جايي در رئال ندارد، شخصا با آرسن ونگر تماس گرفت.

در آگوست سال3102، اختالفنظر بين فلورنتينو پرز، رييس باشگاه رئالمادريد و پدر مسوت اوزيل بر سر تمديد قرارداد به حدي باال گرفت كه در نهايت س//تاره آلماني از تركيب اصلي رئال خارج ش//د. با حضور كارلو آنچلوتي به جاي مورينيو، اوزيل كه حس ميكرد جايي در تيم آنچلوتي نخواهد داشت، خودش دست به كار شد.

در كتاب اوزيل آمده است: من با شمارهاي تماس گرفتم كهسال0102 ذخيرهكردهبودم.گفتم:آقايونگر،منبه شماقولدادهبودمكهاگربهدنبالباشگاهديگريباشمباشما تماس بگيرم. حاال به دنبال باشگاه ديگري هستم.

آرس//ن ونگر به من گفت: تمام اين مدت حواسش به من بوده و از روند پيشرفتم راضي بوده است. بار ديگر من آن حس خوب را تجربه كردم، همان حسي كه در تماس تلفني بين ما در سال 2010 وجود داشت. مردي را حس كردم كه هيچگاه او را از نزديك نديده بودم ولي در ذهن او جايگاه بااليي داشتم و به من اعتماد داشت. دقيقا چيزي كه در روزهاي سخت به آن نياز دارم.

البته كه خيلي دوس//ت داشتم فلورنتينو پرز به خاطر اختالفي كه با پدرم داشت، مرا مجازات نميكرد. اينكه مرا دوباره به تيم برگرداند ولي اينطور نشد. رابطهها خيلي سرد شد.منباباشگاهديگريتماسگرفتمزيرابهنظرميرسيد تنها راه خروج باشد. زمان به سرعت ميگذشت. براي رفتن به لندن هزاران چيز بايد انجام ميش//د. آيا من نسبت به چيزي كه ميخواستم مطمئن بودم؟ آيا اين چيزي بود كه مرا خوشحال ميكرد؟

ژوزهمورينيوازاينانتقالخيليمتعجببود.بهمنگفت: هيچچيزبهمننگفتي.فكرميكردمتوميخواهيفوتبالت را در رئال به پايان برساني. اوزيل همچنين در بخش ديگري از كتابش فاش كرد كه در آستانه پيوستن به بارسا بود اما نحوه برخورد اين باشگاه و پپ گوارديوال باعث شد تا رئال را انتخاب كند. در سال ،2010 وقتي اوزيل در حال بررسي پيشنهادات بود، مورينيو او را به يك تور VIP دعوت كرد در آن از امكانات رئال بازديد كند. هرچند كه بارسا به دنبال جذب اوزيل بود، هيچگاه چنين استقبالي از او نشد و هيچگاه با گوارديوال مالقات نكرد. اوزيل در اين رابطه گفت: وقتي به بارسلونا رفتم، خبري از تور استاديوم نبود، هيچ نمايشي از جامهانبودوهمينباعثشدكهبهرئالبروم.برخالفرئال، بارسا هيچ تاثير احساسي رويم نگذاشت. برخورد صميمي با من نشد، هرچند كه من از سبك بازي آنها خيلي خوشم ميآمدامابرايمناراحتكنندهترينمسالهاينبودكهگوارديوال بامنمالقاتنكرد.حتيقبلازسفربهشهربارسلونا،مطمئن بودم كه بارسا تيمي خواهد بود كه به آن خواهم پيوست يا حداقل ترجيحم خواهد بود.

در آن زمان هيچ تيمي بهتر از بارسلونا بازي نميكرد و از تماشاي جادوي بازي آنها شگفت زده ميشدم. آنها با02 يا 30 پاس توپ را ميگرداندند، مثل يك رقص هماهنگ شده و زيبا. ولي از غيبت گوارديوال ناراحت شدم.

وقتيمنورضا)ايجنتاوزيل(بهبارسلونابرگشتيم،دائم از خود ميپرسيدم كه چرا مربي آنجا نبود؟ پاسخ اعضاي باشگاه هميشه يك چيز بود: پپ در تعطيالت است. او حتي با من تماس هم نگرفت و هيچ سيگنالي نفرستاد كه مرا ميخواهد. بنابراين شور و انگيزه پيوستن به بارسا ناگهان كور شد. به خاطر رفتار گوارديوال نميخواستم به بارسا بروم بلكهبهخاطراينكهمورينيوسختجنگيدكهمرابهتيمش ببرد، خيلي گرم برخورد كرد و سعي در راضي كردنم داشت، دوستداشتمبهرئالبروم.اوكامالبرعكسسرمربيبارسلونا بود. بنابراين به رئال و مورينيو پيوستم.

هومن-قهرمانيشيرينپرسپوليسدرمسابقاتليگازآندستاتفاقاتي است كه همه را خوشحال ميكند. فوتبال به قهرماني تيمهاي پرطرفدار نياز دارد. فوتبال كيك نيست كه بگوييم امسال سهم اين استان است و سهم آن استان. بعضي تيمها مثل استقالل و پرسپوليس و حتي تراكتورسازي از يك استان فراترند. هر كدام از اين تيمها قهرمان شوند، مردم زيادي در تمام كشور خوشحال ميشوند. حتي در مورد قهرماني تيمهاي جنوبي هم ميشود اين حرف را زد چون به وقت جنگ، آنقدر از اس//تانهاي جنوبي به تمام كشور مهاجرتشدكهتماماستانهايمارنگيازخونگرميجنوبيهارادارند.فوتبال دعواندارد.فوتبلنبايدتفرقهبرانگيزباشد.فوتبالنبايدباعثجداييمردمشود. كري خواندن با تفرقه انداختن فرق دارد. كاش هميشه تيمهايي نتيجه بگيرند كهقهرمانيهايشانشاديميآفريند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.