در ستايش نسلي كه صبورانه پاي تيمش ايستاد

Jahan e-Sanat - - News - تلكس

جام شانزدهم سرانجام به ويترين افتخارات سرخها رسيد، جامي كه تكليف قهرمانش سه هفته زودتر از موعد مشخص ميشود، بعيد است مدعي برحقي داشته باشد و ميتوان گفت به حقدار رسيده است.

تيمي كه بيشترين رقبا را در دو سال اخير از پيش رو برداشت، بيشترين گلها را زد و بهترين نمايشها را ارائه كرد و ورزش//گاهها را با هواداران پرتعداد آشنا كرد. براي تيم برانكو و بچههايش ايستاده دست ميزنيم و نمره بيستشان را به جاي صفر با يك ستاره امضا ميكنيم. بعد از رقم خوردن موفقيت دم دستترين كار شروع تعريف و تمجيدها از عوامل فني و اجرايي است اما انداختن نور به زاويههاي عموما ديده نشده از حلقههاي موفقيت هم خالي از لطف نيست.

روزي كه پرس//پوليس در ايس//تگاه پاياني ليگ پانزدهم راهآهن را با گلهايي كمتعدادتر از آنچه بايد شكست داد و جام قهرماني را از يك قدمي تصاحب به اهواز فرستاد يك صندلي هم در ورزشگاه صد هزار نفري آزادي شكسته نشد و جمعيت ايستاده تيمي را كه از فرش به عرش، از ذلت به عزت، از حضيض محض به اوج صالبت و از هيچ به آستانه همهچيز رسيده بود و همه آن را يكشبه از دست داد، تشويق كرد.

نسلي كه آن روز ايستاد و تيمش را تشويق كرد دو سال قبل هم ت//ا پاي قهرماني رفته بود و با اين تكرار دردناك حس//رت دورياش از باالترين قله افتخار حداقل تا 9 س//ال تمديد ش//ده بود. نسلي كه م//زه بازيهاي عابدزاده و علي دايي و خداداد عزيزي و مهدويكيا را آنچن//ان كه بايد زير دندانش حس نك//رده بود و دلخوش به جادوي س//اقهاي جادوگر و شوتهاي كريم در واپسين سالهاي درخشش معدود بازماندههاي دهه 70 بود. نسلي كه در همان يك بار چشيدن طعم خوشبختي هم تا دم قهرماني مقتدرانه با تيمشان رفت و با كسر شش امتياز جان به لب شد و با معجزه به زندگي عادي برگشت. آنهايي كه هرچه بيشتر دويدند كمتر رسيدند، هرچه بيشتر صدا زدند كمتر شنيده شدند. آنها كه هم از بيدرايتي خودي كشيدند هم از بيعدالتي غيرخودي. آنهايي كه از ريشه و تاريخ و افتخار و هواخواه پرتعداد چيزي كم نداشتند اما يكهتازي بيريشههاي تازه از راه رسيده را تماشا كردند. آنهايي كه اول فصل كاپيتان داشتند و آخرش با يك مقبره دردشان را تقسيم كردند، آنهايي كه بهترين بازيها را نمايش دادند اما گلهاي كمتري زدند، آنهايي كه خواس//تند جام براي يادگار رفيقشان ببرند اما فقط حسرت و اشكهايشان را با خود بردند.

نسلي كه هم آب آلوده خوردند، هم فن كمر، هم نماد ظلم شدند و هم قرباني ظالم، نسلي كه جز دربيهاي متوالي و لقبهاي تازه متولد شده، جز ناسازگاري با راينر سوبل و ترجمههاي وارونه، جز رفتوآمدهاي فصل به فصل و بينتيجه، جز مانوئل ژوزه و كابوسهاي گذشته و باقيمانده، ج//ز مصطفي دنيزلي و دربيهاي به ياد مانده، جز س//تارههاي ياغي و درخششهاي يكشبه، جز اميدواري به قهرماني و رفتن مهدويكيا با خداحافظي غريبانه، جز شكست در سالهاي پي در پي و موفقيتهاي شبيه جرقه، جز برخوردهاي قهري و دلسردكننده، چيز ديگري نديد و هركس به جاي او بود عطاي اين عشق يك طرفه را به لقايش ميبخشيد و سراغ معشوق باوفاتري ميرفت. براي اين نسل وفادار يك ستاره واقعي كنار ميگذاريم، نسلي كه آنقدر رويا ساخت تا باالخره در واقعيت زمزمه كند پرسپوليس قهرمان شده. سوميتيمبسكتبالسهنفرهبانواندرقزاقستان سكتههواداراليپزيگبعدازپيروزياينتيم اوزهبيو: انريكه يك مربي در سطح جهاني اعالمآمادگيپروينبرايحضوردرجشنقهرماني محروميت 3 ورزش/كار واليبال، فوتس/ال و وزنهبرداري به دليلدوپينگ پيروزيبارسلونابرابرسوسيهداد شاراپواتاالمپيك0202 تنيسبازيميكند تماسهمسرپورحيدريبابرانكو؛تبريك ساحليقهرمانيآسيا؛ايرانفيناليستشد درخشان:تمديد5 سالهقراردادبرانكومعقولنيست

)منبع: خبرگزاريهاي داخلي(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.