پرسپوليس؛ يك برد تا باكيفيتترين قهرمان تاريخ

Jahan e-Sanat - - News -

پرس//پوليس با قهرماني در فاصله س//ه هفته مانده به پاي//ان ليگ به يكي از بااقتدارترين قهرمانان تاريخ ليگ برتر تبديل شده است. قرمزها در اين فصل نتايج كمسابقهاي گرفتند. كسب 62 امتياز از 27 بازي باعث شد اين تيم خيلي زود از قهرمانياش مطمئن شود. پرسپوليس همين حاال از خيلي از قهرمانان 15 دوره گذشته ليگ بيشتر امتياز جمع كرده است.

در 15 دوره ليگ سه دوره ابتدايي با 14 تيم برگزار شد. در آن سه دوره بهترين تيم قهرمان در پايان ليگ و بازي بيس//ت و شش//م خود 53 امتياز داش//ته است. پرس//پوليس در اين فصل در پايان هفته 26 به امتياز 59 رس//يد و هماكنون 62 امتيازي است پس از اين سه قهرمان به مراتب بهتر بوده است.

در 15 دوره گذشته ليگ برتر در شش دوره ليگ با 16 تيم برگزار شده است كه در بين قهرمانان اين شش دوره، بهترين عملكرد متعلق به فوالد خوزستان در ليگ چهارم است كه با 64 امتياز قهرمان شد. پرسپوليس همين االن با سه بازي كمتر نسبت به فوالد آن دوره تنها دو امتياز كمتر دارد.

پرسپوليس االن در پايان هفته72 از قهرمانان دورههاي پنجم، ششم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم بيشتر امتياز دارد و تنها مانده به فوالد ليگ چهارم برسد. قرمزها حتيميتوانندازتماميقهرمانانليگهاي81 تيميهمبيشترامتيازبياورند.شش دوره ليگ هم با 18 تيم برگزار شده است كه سهبار تيم قهرمان 67 امتياز از 34 بازي كسب كرده است. شاگردان برانكو با دو برد ديگر از بهترين قهرمان ليگهاي 18 تيمي هم سبقت ميگيرند و ركورد امتياز در تاريخ ليگ برتر را ميشكنند.

پرسپوليس اگر نتواند به امتياز قهرمانان ليگهاي 18 تيم برسد اما به راحتي ميتواند به باكيفيتترين قهرمان تاريخ ليگ برتر تبديل شود. باكيفيتترين قهرمان تاريخليگبرترفوالداستكهباكسب46 امتيازاز03 بازيدرليگچهارمقهرمان شد. اين تيم به طور ميانگين از هر بازي 2/13 امتياز كسب كرد. پرسپوليس با يك برد ديگر به باكيفيتترين قهرمان تاريخ هم تبديل ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.