سنگباران تبريز در روز قهرماني پرسپوليس

Jahan e-Sanat - - News - قاره فوتبال

در روز قهرماني پرسپوليس آنچه در تبريز ديده نشد سنگباراني بود كه در كنار سيل تبريز ميتوانست خانمانسوز باشد و اگر سازمان ليگ فكري به حال اين موضوع نكند خطرمرگتماشاگرانراتهديدخواهدكرد.ديدارپرسپوليسباماشينسازيتبريزنمايي واضح داشت و آننما قهرمان شدن پرسپوليس سه هفته مانده به پايان ليگ برتر بود اما آنچه نمايش داده نشد و متعقابا ديده نشد سنگباراني بود كه در تبريز رخ داد.

در واقع همزمان با سيل تبريز كه موجب عزاي برخي از هموطنان ما شد سنگباران هم در كنار باران رخ داد تا در نهايت هر دو اندوهبار ش//ود، س//يل ناشي از باران الجرم بود اما باران سنگ نه الجرم بود و نه گذرا. پرتاب سنگهايي بزرگ و وحشتناك دوباره ميتوانست منجر به مرگ شود. شايد به اندازه همان سيل در آذربايجانشرقي اين سيل سنگ هم ميتوانست خانوادههايي را بيسرپرست و بيفرزند كند.

باران سنگ حتي محمود خوردبين اين سرپرست كهنهكار را هم بينصيب نگذاشت و او را هم مصدوم كرد. تصويربردار بازي را هم همچنين. باران سنگ اما از جهاتي اندوهبارتر از سيل هم بود چون آن سيل ناخواسته و خارج از قدرت انسان بود و اين سيل عاملي داشت به نام هموطن.

نه در تبريز كه در اهواز، نه در اهواز كه در تهران، نه در تهران كه در اصفهان هم بارها شاهد چنين بيمباالتيهايي بودهايم، برخي از اين بيمباالتيها منجر به كور شدن امثال سرباز احمدي شد و بعضي از آنها منجر به شكستگي سر برخي هموطنان.

اين اما بدترين اتفاقات است، نزديك به پايان فصل ليگ برتر هستيم و سازمان ليگ برتر بايد راهي براي برونرفت از اين ناهنجاريها پيدا كند. باال بردن ضريب امنيتي الزم است اما كافي نيست در واقع سازمان ليگ تاكنون هيچ برنامهاي براي آموزش تماشاگران براي عدم بروز ناهنجاري ارائه نداده است و به اين ترتيب نميتوان بهطور كامل از اين حركت دوري جست. همين چند روز قبل در تهران و به هنگام بازي تيم ملي ايران با تيم چين، داور مورد اصابت تركشهاي يك نارنجك صوتي قرار گرفت كه ممكن بود همه آرزوهاي فوتبال ايران براي صعود به جامجهاني را تحت تاثير قرار دهد. بايد جايي جلوي اين اتفاقات را گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.