ايسكو رئالمادريد را نجات داد

Jahan e-Sanat - - News -

گلزني ايسكو در لحظات پاياني ديدار رئالمادريد و اس//پورتينگ خيخون باعث پيروزي سفيدپوشان شد. رئالمادريد ش//نبه گذشته در هفته سيودوم الليگا به مصاف اس//پورتينگ خيخون رفت و توانست سه بر دو ميزبانش را شكست دهد.

مادريد با 9 تغيير در تركيب اصلي به ميدان رفت. سفيدپوش//ان براي حفظ صدر نشينيشان از ابتدا به دنبال باز كردن دروازه حريف بودند اما برخالف جريان بازي اسپورتينگ به گل رسيد. دوخه كوپ با پاس ميكل وس//گا در موقعيت خوبي قرار گرفت و دروازه كاسيا را در دقيق//ه 14 باز كرد. مهمان به حمالت خود افزود و خيلي زود توانس//ت با ضربه زيبا ايسكو گل مساوي را به ثمر برساند.

مادري//د پس از اين گل به دنبال گل برتري بود كه اين اتفاق در نيمه نخست رخ نداد.

در نيمه دوم شرايط مشابه نيمه اول بود. سفيدپوشان باز هم دروازهشان باز شد. ضربه سر زيباي ميكل وسكا گل دوم اسپورتينگ را به ثبت رساند. تالش مادريديها براي به تساوي رساندن بازي نتيجه داد. آلوارو موراتا با پاس دنيلو بازي را در دقيقه 59 مس//اوي كرد. مادريد پس از اين گل كامال بازي را در اختيار داشت و چند بار دروازه حريف را تهديد كرد. در نهايت ايسكو در دقيقه 90 دروازه ميزبان را با يك شوت زيبا باز كرد و پيروزي را براي تيمش به ارمغان آورد.

مادريد با كس//ب اين پيروزي 73 امتيازي ش//د و صدرنشين باقي ماند. پيش از اين ديدار تيمهاي ماالگا و دپورتيوو الكرونيا به مصاف هم رفتند كه دپورتيوو با دو گل مهمانش را شكست داد. در ادامه بازيهاي امشب اتلتيكومادريدبهمصافاوساسوناميرودوبارسلوناميزبان رئال سوسيداد است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.