عابديني:قهرمانيپرسپوليسحاصلتثبيتمديريت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مديرعامل سابق پرسپوليس ميگويد قهرماني پرسپوليس حاصل تثبيت مديريت و استفاده از بازيكنان و مربيان كاربلد است.

امير عابديني درباره قهرماني پرسپوليس در ليگ برتر فوتبال در فاصله سه هفته مانده به پايان مسابقات، اظهار كرد: سال گذشته براي فوتبال ما سال بسيار خوبي بود. ما در ردههاي مختلف ملي مانند فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلي موفق بوديم. در ليگ برتر هم بازي ما بسيار قابل پيشبيني بود. شما اگر دياگرام قهرماني پرسپوليس را بررسي كنيد، ميبينيد آنها رفته رفته كيفيت خودشان را بهبود بخشيدند و از فصل گذشته در قامت يك قهرمان ظاهر شدند. اين قهرماني حاصل تثبيت مديريت و هماهنگي ميان باشگاه و تيم بود. استفاده از مربي كاربلد و بازيكنان باكيفيت دست به دست هم داد تا پرسپوليس قهرمان شود. استقالل هم تقريبا چنين مسيري را طي ميكند. آنها هم از انتهاي جدول جدا شدند و در سالهاي آينده براي قهرماني ميجنگند.وي ادامه داد: اواخر هفتههاي گذشته سپاهان، ذوبآهن و تراكتورسازي نتايج خوبي كسب كردهاند و اين نشان ميدهد كه همه بازيها در ليگ سخت هستند و كسي نميتواند مسابقات را پيشبيني ميكند.درحالحاضرپرسپوليسبايدازاينقهرمانيدفاعكنداماحفظقهرماني سختتر از قهرمان شدن در اين مسابقات است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.