پيروزي علياكبري برابر حريف برزيلي

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- ستاره ايراني رقابتهاي حرفهاي هنرهاي رزمي تركيبي (MMA) مقابل حريف برزيلي خود در همان راند اول صاحب پيروزي شد. امير علياكبري س//تاره ايراني و جرونيمو دوسسانتوس از برزيل در رقابتهاي حرفهاي MMA عصر ديروز در ژاپن به مصاف هم رفتند.

اين دو كه شنبه گذشته در مراسم وزنكشي با يكديگر دچار درگيري جزيي هم شدند، مبارزه را با اجراي تكنيكهاي فراوان سرعتي آغاز كردند ولي اين نماينده ايران بود كه خيلي زود ابتكار عمل را در دست گرفت و در فاصله يك دقيقه به پايان راند اول حريف خود را ناكاوت كرد. آمار دو مبارز تفاوتهاي فاحشي با هم داشت. حريف برزيلي در 56 مبارزه رس//مي خود 39 پيروزي و 17 شكست داشته و مقابل علياكبري هجدهمين شكست را تجربه كرد اما نماينده كشورمان در ش//ش مبارزه اخير خود تنها يك شكست در كارنامه داش//ت و اين ششمين پيروزي او بود. علي استكي مسووليت مربيگري علي اكبري را در اين مبارزه برعهده داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.