اسپانیا، رتبه اول دنیا در گردشگری

Jahan e-Sanat - - News -

در جدیدترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اسپانیا در صدر کش//ورهای جهان با باالترین شاخص رقابتپذیری در عرصه گردشگری و سفر قرار دارد.

در این گزارش که هر دو سال یکبار توسط مجمع جهانی اقتصاد منتش//ر میش//ود، ش//اخص رقابتپذی//ری در عرصه گردشگریوسفربراساسمجموعهایازفاکتورهاوسیاستهایی تعیین میش//ود که به رش//د پایدار صنعت گردشگری و سفر کمک میکند.

درگزارشسال7102،پسازاسپانیاکهبرایدومینبارپیاپی در صدر رتبهبندی شاخص رقابتپذیری گردشگری و سفر قرار دارد، کشورهای فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا، آمریکا، استرالیا، ایتالیا، کانادا و سوئیس در رتبههای دوم تا دهم جای گرفتهاند.

در میان کشورهای آس//یایی، ژاپن که در رتبه چهارم قرار گرفته، بهترین عملک//رد را به نام خود ثبت کرده و پس از آن کشورهای هنگکنگ ،(11) س//نگاپور (13) و چین (15) به ترتیب بهترین رتبهها را از حیث شاخص جهانی رقابتپذیری گردش//گری در آسیا دارند و ایران نیز در در رتبهبندی جهانی جایگاه 93 را دارد.

نیجریه، مالی، سیرالئون، موریتانی، کنگو، چاد و یمن از جمله کشورهایی هستند که نازلترین رتبهها را در میان 136 کشور جهان به خود اختصاص دادهاند.

درمیانکشورهاییکهبیشترینرشدراازسال5102 تاکنون در گزارش جهانی رقابتپذیری گردش//گری و سفر داشتهاند، کشور ژاپن با رتبه جهانی چهار و با پنج پله صعود نسبت به دو سال پیش، در رتبه نخست قرار گرفته و کشورهای آذربایجان و تاجیکس//تان نیز با رتبههای جهانی 71 و 107 و رشد 13 و 12 پلهای نسبت به سال 2015 در مکان دوم و سوم کشورهای جهان با بیشترین رشد در این زمینه قرار دارند.

ویتنام، الجزایر، بوت//ان، گابن، کرهجنوبی، مصر، پرو، هند، مکزیک، چاد و آلبانی نیز دیگر کش//ورهایی هستند که رشد قاب//ل مالحظهای را در این زمینه طی دو س//ال اخیر به ثبت رساندهاند.

در منطقه خاورمیانه و آفریقا و امارات متحده عربی با قرار گرفتن در رتبه جهانی بیستوچهارم بهترین عملکرد را از لحاظ رقابتپذیری گردش//گری و سفر داشته است. زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات، قیمتهای پایین، بهبود نسبی از لحاظ فضای باز بینالمللی و همچنین پرداختن بیشتر به مقوله میراث فرهنگی از جمله دالیلی هستند که کشور امارات متحده عربی توانسته به واسطه آنها شرایط بهتری برای توسعه صنعت گردشگری و سفر مهیا کرده است. با این وجود بهرهبرداری نکردن از منابع فرهنگی و از سوی دیگر فضای نسبتا امنیتی از جمله مهمترین مشکالت این کشور هستند.

ام//ا در منطقه خاورمیانه پس از امارات، کش//ورهای قطر و بحرین جایگاه دوم و سوم را در اختیار دارند و ایران نیز باالتر از لبنان، کویت و یمن و پس از عربستان، عمان و اردن در جایگاه هشتم قرار گرفته است.

در گزارش مجمع جهانی اقتصاد از ش//اخص رقابتپذیری گردشگری و سفر به بررسی وضعیت کشورهای مختلف جهان از لحاظ فاکتورهای مختلف دخیل در صنعت گردشگری نیز پرداخته ش//ده است. به عنوان نمونه، از لحاظ محیط مناسب اقتصادی برای رشد گردشگری کشور هنگکنگ در رتبه اول جهانی قرار دارد و پس از آن سنگاپور، سوئیس، بریتانیا، امارات، قطر، لوکزامبورگ، نیوزیلند، فنالند و نروژ در رتبههای دوم تا دهم قرار دارند. ایران نیز پس از مصر و باالتر از اس//لواکی رتبه 79 را در این بررسی در اختیار دارد.

فنالند، امارات و ایسلند سه کشوری هستند که دارای بهترین شرایط امنیتی و ایمنی برای توسعه گردشگری هستند و عمان، هنگکنگ،سنگاپور،نروژ،سوئیس،روانداوقطردیگرکشورهایی هستند که این حیث بهترین شرایط برای رشد و توسعه صنعت گردشگری و سفر دارند و ایران نیز ار این 87 است.

از نقطه نظر س//المت و بهداشت آلمان، لیتوانی و اتریش بهترین ش//رایط ممکن را برای توس//عه گردشگری دارند و جایگاه اول تا س//وم فاکتور منابع انس//انی و بازار کار نیز در اختیار کش//ورهای ایسلند، س//وئیس و دانمارک قرار دارد و ایران نیز رتبه 105 را داراست.

اما از لحاظ اولویت س//فر و گردش//گری کشورهای مالت، سنگاپور،ایسلند،موریس،اسپانیا،جامائیکاوجمهوریدومنیکن باالترین رتبهها را در میان 136 کش//ور جهان در اختیار دارند و ایران نیز 117 اس//ت و با توجه به فاکتور زیرساخت خدمات گردشگری نیز اتریش، اسپانیا، آمریکا، پرتغال، کرواسی و سوییس صدرنشین هستند. )رتبه ایران (116

همچنین کانادا، آمریکا، امارات، استرالیا و هنگکنگ در صدر کشورهایی قرار دارند که دارای مناسبترین زیرساختهای حمل ونقل هوایی برای توسعه گردشگری هستند )رتبه ایران (89 و از لحاظ زیرساختهای بنادر و راههای زمینی نیز هنگکنگ، سنگاپور، هلند، س//وئیس، آلمان، بلژیک و فرانسه صدرنشین هستند. )رتبه ایران (75

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.