بدرقهای در غیاب مسووالن

Jahan e-Sanat - - News -

پیکر عارف لرستانی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون صبح دیروز در حالی تش//ییع شد که برخالف انتظار، کس//ی از مسووالن صداوسیما در این مراس//م حضور نداش//ت. در حالی که لرس//تانی روزگاری نه چن//دان دور با حضور در س//ریالهای تلویزیون//ی و بیشتر در نقشهای طنز دل مردم زیادی را شاد کرده بود، هیچیک از مسووالن تلویزیون یا حتی خانه سینما در مراسم تشییع پیکرش در تاالر وحدت حاضر نبودند. ضمن اینکه در ساعات اولیه درگذشت لرستانی اعالم شد مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید از مسجد بالل صداوسیما انجام میشود اما این خبر ساعات پایانی شامگاه تغییر کرد و محل انجام مراسم به تاالر وحدت تغییر یافت.

سیدجوادهاش//می، بازیگر و از دوستان لرستانی در مراسم تشییع پیکر او از این تغییر تلویحا شکایت کرد و گفت: »با توجه به اشتباهی که در تلویزیون رخ داد و ابتدا مسجد بالل را به عنوان محل تشییع پیکر عارف اعالم کردند، از علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارش//اد اسالمی و علیاکبر صفیپور مدیرعام//ل بنیاد فرهنگی هن//ری رودکی همچنین غالمعلی شاهصفی رییس تاالر وحدت متشکریم که در عرض 20 دقیقه هماهنگیها را انجام دادند و تاالر وحدت را برای خداحافظی ما از عارف آماده کردند.« بیکاریهنرمندروزهایاوجتلویزیون یکی دیگر از دالیل ناراحتی دوستان مرحوم لرستانی بیکاری او در سالهای اخیر بود و سیدجواد رضویان در این مورد گفت: »عارف لرس//تانی بازیگر تلویزیون بود و باید در کنار مسووالن تلویزیون به خاک سپرده میشد.«

او اضافه کرد: »عارف سالها کار نکرد ولی خم به ابرو نیاورد و مقابل کسی کرنش نکرد.« علی اوجی بازیگر، تهیهکننده نیز در پایان روی سن رفت و گفت: »عارف لرستانی یک سال آخر عمرش بیکار بود، ما و مسووالن قدر او را ندانستیم و او رفت.« بینظمیوتاخیر درحالیکهمراسمتشییعپیکرعارفلرستانی11 صبحاعالم شده بود عالقهمندان و بعضی از هنرمندان از ساعتی قبل در مقابل تاالر وحدت حاضر شده بودند اما تا نیم ساعت بعد از ساعت 11 مسووالن اجازه ورود به خبرنگاران و عکاسان نمیدادند.

همچنین به دلیل بارش باران سالن ورود تاالر وحدت برای برگزاری مراسم درنظر گرفته شده بود که به دلیل استقرار سن و نشس//تن اعضای خانواده وی در همان سالن اجرای نظم را با دشواریبیشتریروبهرومیکرد.بههمیندلیلسیدجوادهاشمی و شاهین جمشیدی که مسوولیت اجرای مراسم را برعهده داشتند بارها از حضار خواستند از سن فاصله بگیرند.از زمانی که مراسم آغاز شد تا زمان رسیدن پیکر عارف لرستانی به تاالر وحدت 90 دقیقه طول کش//ید و در این مدت رضا یزدانی، میالد قربانی و برادر هادی کاظمی اشعاری را در رثای هنرمند فقید خواندند. البته مسووالن برگزاری این مراسم تاخیر در رسیدن پیکر مرحوم لرستانی را چنین عنوان کردند که زمان کافی باشد تا کسانی برای مراسم به مسجد بالل صداوسیما رفتهاند به تاالر وحدت برسند. ضمن اینکه به نظر میرسید تاالر وحدت برای این مراسم به هیچ وجه آماده نبوده است و حتی تصاویر مرحوم لرستانی بعد از آغاز مراسم تشییع پیکرش در محوطه بیرونی تاالر آورده و گذاشته شد. طبق معمول مراسم اینچنینی بازار گرفتن عکس و فیلم هم بسیار داغ بود و در بسیاری موارد باعث دشواری عبور و مرور و برهم خوردن نظم میشد.پیکر مرحوم لرستانی پس از تشییع در تاالر وحدت امروز در کرمانشاه به خاک سپرده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.