بازیگر فیلم »مری پاپینز« فیلمهای جدید را خشونتبار خواند

Jahan e-Sanat - - News -

دیک ون دایک از بازیگران فیلم جدید »م//ری پاپینز« سازندگان فیلمهای جدید را برای استفاده از خشونت زیاد سرزنش کرد. دیک ون دایک ک//ه اکنون در ح//ال حضور در صحنهه//ای فیلمبرداری »بازگشت مری پاپینز« است از ترس خود درباره تاثیرات بازیهای ویدئویی و فیلمهای خشن بر کودکان و نوجوانان حرف زد.

این بازیگر 91 ساله که در فیلم جدید نقشی کوتاه و خاص برعهده دارد به فیلم اصلی »مری پاپینز« اشاره کرد که صحنههای آن آزاد و رها و شامل بادبادک بازی و شادیهای دو بچه به نامهای جین و مایکل بود.

او گفت معتقد اس//ت بازیهای ویدئویی خشونت را افزایش داده و خشونت بر پرده بزرگ نیز نوجوانان را متاثر کرده و از آن به عنوان الگو استفاده میکنند. وی افزود: شک ندارد که والت دیزنی از تولید همه صحنههای مربوط به خون و گور و کشتار در تولیدات معاصر که برای سرگرم کردن کودکان ساخته میشود و موجب وحشت زده شدن آنها میشود، نگران میشد.

دای//ک که بازیگ//ر فیلمهای مفرحی چون »ب//ای بای مرغ کوچولو«، »مری پاپینز« و »چیتی چیتی بنگ بنگ« بوده گفت باید درباره این مسایل صحبت میکرد. بازی او در نقش برت یک لوله پاککن مهربان در فیلم »مری پاپینز« هنوز در یادها مانده است. او در فیلم جدید در نقش رییس بانک بازی میکند و امیلی بالنت در نقش پرستار بچهها بازی خواهد کرد.

این بازیگر کهنهکار با اشاره به اینکه چرا صنعت فیلم واقعا به دنبال تولید چنین فیلمهایی میرود، گفت: ما والت دیزنی را از دست دادهایم. والت قلبا یک بچه بود. او خالقیت و تخیلی وسیع داش//ت. ما همیش//ه به دنبال کودک درون خود بزرگسالمان بودهایم.

این بازیگر افزود: والت بچهها را میش//ناخت و به فانتزی مورد عالقه آنها بیش//تر از واقعیت توج//ه میکرد. والت هم میگفت کودکان دوس//ت دارند بترس//ند. این یک احساس بامزه برای آنهاست اما او این کار را با جادوگران و ملکههای ش//رور و چیزهایی مشابه این انجام میداد اما حاال همه چیز با خون خشونت پیش میرود.

او افزود: فیلمهای دوران طالییهالیوود با اخالق و رفتار درست همراه بود و وقتی خودم نوجوان بودم از فرد آستر یا کری گرانت الگو میگرفتم. حاال بچهها از تبهکاران خیابانی الگو میگیرند و شبیه آنها لباس میپوشند و این یک مسیر معکوس است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.