معادله ریاضی اشتباه

Jahan e-Sanat - - News -

هوم/ن جعف/ری- جناب آقای حس//ینی) ک//ه حتی با استانداردهای زمان محمود اعظم هم نباید وزیر ارشاد میشد( فرمودهاند: آقای رییسی دوبار در جمنا رای آوردند پس پایگاه مردمی دارند!

اس//تاد! اول اینکه جمنا س//ر و تهش س//ه هزار نفر دارد. آقای رییسی در خود حرم مطهر رضوی بیشتر از جمنا رای میآورند اما این دلیل داشتن پایگاه مردمی در سرتاسر کشور نیست.جمنا یک تشکل س//ه هزار نفره است که در اول راه ، حتی منتخبان خودش- از جمله جناب رییس//ی- برایش تره هم خرد نکردند!

دوم اینکه جناب رییسی در همان بیانیه جمناسوز خودشان اعالمکردندفراجناحیهستند.ازآنجاییکهنهاصالحطلباندنبال ایشان بودند نه طرفداران تدبیر و امید، تبری جستن ایشان از انگ جناحی بودن در ابتدا صاف میچسبد وسط پیشانی همان جمنایی که شما میخواهید مشروعیت آقای رییسی را دایورت کنید روی آن!

س//وم اینک//ه بنا بر قاع//ده ریاض//ی c= b + aدارید تالش میفرمایید که بگویید:

رییسی در جمنا پایگاه مردمی دارد = جمنا پایگاه مردمی دارد!

حاال مورد اول که پای صندوق رای مشخص میشود اما مورد دوم را احتماال دارید خواب میبینید!

س//وال: آق//ای حس//ینی! نمره ریاضی ش//ما در دبس//تان چند بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.