معيارهاي شوراي نگهبان؛ ثابت یا مصلحتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه سخن نخست

... خروجي بررس//يهاي اين ش//ورا در حقيقتتاييدصالحيتنامزدهاستيعني نتيجهبررسيهادربارهثبتنامكنندگانآن است كه يا نتوانستهاند صالحيت نامزدي انتخابات را احراز كنند يا توانس//تهاند اين صالحيت را كس//ب كنند كه دسته اخير در رقابتهاي رياستجمهوري مشاركت ميكنند.اينبهآنمعنياستكهدرمورد هر يك از معيارهايي كه در قانون اساسي آمده،يكنمرهقبوليوجودداردكهشخص بايد آن نمره را به دست آورد و مثال درباره مدير و مدبر بودن يا قرار گرفتن در جايگاه رجل سياسي بايد فرد نمره قبولي كسب كند. البت//ه گاهي افکار عمومي با تعجب ميپرسد كه چرا رفتار شوراي نگهبان در مورد صالحيت نامزده//ا مصداق يكبام و دوهوا ش//ده اس//ت مثال در حالي كه در انتخابات 84 بسياري شهردار تهران را در بهترين حالت رجل سياسي نميدانستند، اينشورامحموداحمدينژادرارجلسياسي شناخت و صالحيت وي براي حضور در آن انتخابات را تاييد كرد اما در همان حال اين شورا صالحيت مصطفي معين، وزير علوم دول//ت اصالحات و محس//ن مهرعليزاده، معاون رييسجمهور دولت هشتم را احراز نکرد.درآنهنگامهمهميپرسيدندچگونه وزي//ر و معاون رييسجمه//ور يك دولت نميتواند نامزد انتخابات رياستجمهوري شودامادرهمانحاليكشهردارصالحيت احراز اين نامزدي را كسب ميكند. از همه جالبترردصالحيتاكبرهاشميرفسنجاني درانتخاب//ات29 ب//ود؛درحاليكههمه منتظر بودند صالحيت وي تاييد ش//ود و او در رقابتهاي انتخابات رياستجمهوري شركت كند اما شوراي نگهبان صالحيت وي را تايي//د نکرد. فش//ار افکار عمومي و ابهامهايي كه درباره عدم احراز صالحيت هاشميرفس//نجاني وجود داشت، آنقدر شديد بود كه شوراي نگهبان مجبور شد رويه خود درباره محرمانه بودن علت عدم احرازصالحيتثبتنامكنندهراكناربگذارد واعالمكنداعضايشوراينگهبانبهخاطر كهولت سن نتوانس//تند صالحيت آقاي هاشمي را احراز كنند. البته اين مساله بر ابهامهاافزودواينشوراواعضايمختلفآن بارهادرتوجيهتصميمخودسخنگفتند.در ايندورههمشوراينگهبانباچالشبزرگي به نام احمدينژاد مواجه است. آيا اين شورا ميخواهدتبعيتاحمدينژادازمقامرهبري را دستاويز قرار دهد و به آن دليل صالحيت وي را احراز نکند؟

اين در حالي است كه رهبري صريحا به عدم نامزدي احمدينژاد فرمان نداده و فقط توصيهاي ارشادي- و نه مولوي- كرده اس//ت. در عين حال نه فقط احمدينژاد ك//ه هواداران//ش نيز او را س//رباز و مطيع واليتميدانندومعتقدندكهبههرصورت بايد نامزدي او تاييد شود. از نگاه حقوقي، احمدينژاد البته س//اير شرايط مندرج در قانون اساسي را هم دارد و رد صالحيت وي اقداميعجيببهحسابميآيد.

با اين همه اگر صالحيت احمدينژاد ب//راي نامزدي انتخابات 29 ارديبهش//ت احراز نش//ود، احتم//اال هيچكس تعجب نميكند چراكه شوراي نگهبان ميتواند بدون توضيح فقط اعالم كند كه نتوانسته صالحيت محمود احمدينژاد براي حضور در رقابتهاي انتخاباتي را احراز كند. در اين صورتسواليكههمچنانبيپاسخميماند، آن اس//ت كه آيا اساسا معيارهاي ثابت و روش//ني براي احراز صالحيت متقاضيان نامزدي انتخابات وجود دارد و آيا اين معيار برايمالحظاتومصالحيكهفقطاعضاي شوراي نگهبان از آن خبر دارند، دچار تغيير وتحولنميشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.