مهارسياستهایضداشتغال

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

رشد اقتصادی توام با مهار نرخ تورم به عنوان دستاورد مثبتی در كارنامه روحانی به شمار میرود اما آنچه همواره دغدغه مردم و مسووالن بوده و هست، پايداری و حفظ تداوم اين نرخ است كه ممکن است با رسيدن به سقف ظرفيت اقتصادی كشور يا تزلزل در پارامترهای اقتصاد كالن از جمله ثبات مالی، خارجی يا بودجهای در خطر توقف يا بازگشت به رشد منفی قرار گيرد كه لزوم توجه به ارتقای كارايی، نظارت و شفافيت در بازار پول و طرح تنظيم سياستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد كالن ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.