آینده دشوار تركيه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه یادداشت S.Harsani.k@gmail.com

...نظامسياسيتركيهايجادشد،اردوغان راه برونرفت از وض//ع موجود را برگزاري رفراندومآنهمباهدفتغييرقانوناساسي تركيه دانس//ت. به اين ترتي//ب برگزاري رفراندوم61 آوريلونتيجه15 درصديآن پاسخي به اين نياز اردوغان و نظام سياسي تحت زعامت او بود.

نتيجه رفراندوم تركيه را بايد به معني شروعفصلجديديدرنظامتركيهدانست كه تبعات و پيامدهاي منفي و نامطلوبي را براي آينده نظام سياس//ي اين كشور در عرص//ه داخلي، منطقهاي و بينالمللي به هم//راه خواهد داش//ت. در عرصه داخلي، اين تغيير قانون اساسي موجد اقتدارگرايي است و سبب خواهد شد كه نظام سياسي تركيهباالئيسيتهوميراثكماليسمفاصله بگيرد.درسطحيديگرنتيجهاينرفراندوم موجب افزايش قدرت اردوغان ش//ده و به او اين امکان را ميدهد كه ضمن فش//ار بر مخالفانورسانههاونقضآزاديبيانبتواند قدرت براندازي نهادهايي همچون پارلمان، قوه قضاييه، مطبوعات و همه چالشها و موانع پيشرو را داشته باشد. در بعد ديگر نتيجهطبيعياينتغييرضمنايجادحالت پرهتورين و بيثباتي در آينده نظام سياسي تركيه،تشديدقطببندياجتماعيتركيهو نيز مصادره آزاديها و ادامه تحميل حالت فوقالعاده و تضعيف ميراث دموكراس//ي ليب//رال خواهد بود. ضم//ن آنکه حركت رو به جل//وي اردوغان، تحريکات ايذايي و واكنشهاي احزاب اپوزيس//يون را نيز به همراهخواهدداشت.

در اين راستا سير نزولي حركت تركيه به س//مت اقتدارگراي//ي داراي پيامدهاي منطقهاي نيز خواهد ب//ود. در اين ارتباط بارزترينومحتملترينپيامدمنطقهايآن است كه تركيه را در مدار فرقهگرايي نگه ميدارد زيرا تركيه با شروع جنگ داخلي سوريه،رويکردفرقهگرايانهرابهعنوانالگوي سياست خارجي خود قرار داد. در اين ميان تركيه حمايت فعالي از گروههاي شورشي سني در س//وريه به عمل آورد و سياست طرفداري از س//نيها را در عراق و يمن در پيشگرفتوباكشورهايسنيمنطقهاي نظير قطر و عربس//تان سعودي نيز روابط نزديکيبرقراركرد.

صرفنظر از همه آث//ار اين رفراندوم بر سياست داخلي و منطقهاي اما پيامد مهم ديگ//ر آن مربوط به رواب//ط آينده تركيه با اتحاديه اروپا ميش//ود. بدون شك اين رفراندوم ميتواند بالفاصله روند پيوستن تركيهبهاتحاديهاروپاراتحتتاثيرقراردهد والحاقآنبهاتحاديهاروپارانهكمرنگبلکه ناممکن سازد. در نگاه اتحاديه اروپا نتيجه رفراندوم سبب قبضه كردن بيشتر قدرت از سوي اردوغان و نيز زير پا گذاشته شدن ارزشهايدموكراسيوحقوقبشرواحتمال برگش//ت مجازات اعدام در تركيه خواهد ش//د و اين چيزي اس//ت كه با ارزشهاي اتحاديه اروپا منافات دارد. از سويي به نظر ميرسد اردوغان نيز ديگر تمايل چنداني براي پافشاري بر ورود به اتحاديه اروپا ندارد و سمت و سوي گرايشهاي وي به تقويت نوعيازناسيوناليسم،مليگراييوشوونيسم جديددرتركيهمعطوفاست؛موضوعيكه ميتوانددرآيندهنزديك،تحوالتمهميدر منطقه،سياستامنيتيوسياستبينالملل بههمراهداشتهباشد. *مدرسعلومسیاسي

وروابطبینالملل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.