بهبود اقتصاد با تداوم دولت روحاني

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

... زودهنگام با تعريف موجود- در واقع بسيار دير و ناكافي- پا را از دايره انصاف فراتر نهاده، واقعيتها را كمرنگ و در مواردي غيرمنصفانه انکار ميكنند. در حالي كه با نگاهيبهعملکرد،عقبهوابستگيسياسي، ديدگاهها و آنچه جامعه پيگير و نگران به آن وقوف دارد در واقع »عرض خود بردن و زحمت ملت داشتن« را معنا ميكند.

در وادي خدمت به جامعه با معيارهاي اصول//ي و در مس//ير مناف//ع ملي اغلب تضعيفكنندگان دول//ت كه خود داخل گود هستند و بر سر شاخ، بن ميبرند نبايد چنين نقدهايي را آن هم با ادعاي خالصانه بودنمطرحكنند.مهمتريننکتهموردتکيه مخالفان روحاني، تضعيف توافق برجام و دستاوردهاي غيرقابل انکار آن است.

در ش//رايط خاص منطق//ه از منظر آيندهنگري، ضرورت ارتباطات بينالمللي منطبق با زم//ان، نيازهاي جامعه جوان، مناف//ع بلندمدت ملك و مل//ت- از همه مهمتر اش//تغالزايي با جلب سرمايهگذار خارجي- نفي آثار برجام برخالف اخالق و مصلحت اس//ت.برجام توانست اقتصاد ايران را جان تازهاي ببخشد و رشد نسبتا مناس//بي را همراه و پيوندهاي خود را با اقتص//اد جهاني بهطور نس//بي كه بنيان انحصارطلبان و بحرانخواهان را متزلزل س//اخته دوباره برقرار كند. علت حمايت دگرانديشان با نگاه ملي و بلندمدت بدون وابستگي سياس//ي در جبهه منتقدان و معتقدان به استقالل مملکت و آزاديهاي موجود به عبارت بهتر اپوزيسيون داخلي ملتزمبهقانوناساسيايناستكهروحاني ميخواهد و ميفهمد و سعي دارد چهره ماندگاري در تاريخ معاصر همچون سلف خود محمد خاتمي بيابد.برجام عالوه بر اينکه اقتصاد ايران را به وضعيت نس//بي عادي در مناسبات بينالمللي بازگرداند، امنيت ملي را تامين كرد و در اين شرايط با همه ناهماهنگيها و تعدد مراكز قدرت، مهمترين و اثرگذارترين دس//تاورد دولت يازدهم كه اهميت استراتژيك دارد، عملي شد. در اين مقوله پرداختن به ويژگيها و توانمندي جريانات سياسي كه هر يك در اين دوره نمايندهاي را به مصاف با روحاني فرستادهاندضرورياستبهعنوانمثالبايد بهچهرهاياشارهكردكهبافروختنزمينو آسمانتهران،اجازهساختآسمانخراشها، بهرهبرداري هماهنگ از آنها طبق مر قانون در معابر تنگ و فاقد امکانات يا بخش//ي از زمينپاركه//ا در گرانتري//ن مناطق شهرمان و به تبع آن راهبندانهاي كشنده وآلودگيمحيطزيستوهواومغايرآرامش شهرنش//يني، از بين رفتن اخالق و رفتار انساني به دليل ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.