معيارهايشوراينگهبان؛ثابتيامصلحتي

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

نادرکریميجوني-معيارتاييدصالحيتنامزدهايرياستجمهوري چيست؟ روي كاغذ و براساس قانون اساسي اين معيارها واضح و روشن است و نميتوان دامنه آن را افزايش داد اما در عمل شوراي نگهبان چنان اين معيارها را تفسير ميكند كه حوزههايي كه مستقيم يا غيرمستقيم در هيچيك از مواد قانوني نيامده هم به دايره معيارهاي تعيين صالحيت نامزدها اضافه ميش//ود. جالب اس//ت كه در تمام موضعگيري اعضا و سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد ميكنند كه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.