نحوه ثبتنام داوطلبان انتخابات موجب وهن است

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- رييس قوهقضاييه با اشاره به كثرت داوطلبان كانديداتوري انتخابات رياس//تجمهوري و خي//ل ثبتنامكنندگان فاقد صالحيت گفت: مجلس و شوراي محترم نگهبان ميتوانند لوازم آنچه را كه در قانون اساس//ي به عنوان شرايط نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري مطرح شده است، تعيين كنند و حداقلهايي را در نظر بگيرند تا هر كسي با هر شرايطي نتواند اينگونه ثبتنام كند زيرا نحوه ثبتنامها خود موجب وهن است. آيتاهلل آمليالريجاني بر لزوم تدوين قانوني منطبق با مفاد قانون اساسي و در تراز جمهوري اسالمي براي شرايط ثبتنامكنندگان كانديداتوري انتخابات رياس//تجمهوري از س//وي مجلس و ش//وراي نگهبان تاكيد كرد. رييس قوهقضاييه همچنين با تاكيد بر لزوم حضور حداكثري مردم در انتخابات خاطرنش//ان كرد: همه دس//تگاههاي اجرايي و نظارتي بهويژه شوراي نگهبان كه نقش نظارتي بيبديلي در انتخابات دارد و همچنين قوهقضاييه كه مسووليت پيشگيري و برخورد با جرائم انتخاباتي را عهدهدار است بايد بدانند كه مسووليت بسيار سنگيني دارند و بر همين اساس همگي بايد تالش كنيم مانند دورههاي قبل انتخاباتي سالم با مشاركت حداكثري مردم برگزار ش//ود زيرا چنين انتخاباتي است كه ميتواند اقتدار ملي ما را براي دفع توطئههاي دشمن تقويت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.