روابط گسترده تهران و عشقآباد به نفع صلح در جهان است

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- وزير امور خارجه در كاخ رياس//تجمهوري تركمنس//تان ب//ا رييسجمهور تركمنس//تان ديدار ك//رد. در اين دي//دار قربانقلي برديمحمداف ضمن خوش//امدگويي به وزي//ر امور خارجه گفت: در قرون متمادي تركمنستان و ايران روابط دوستانه و برادرانه داشتهاند و اين روابط روز به روز بيشتر شده است. وي با بيان اينكه سالهاي زيادي است كه دو كشور در بخشهاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي روابط خوبي داشتهاند، اظهار داشت: مذاكرات و گفتوگوهاي دو طرف در اين زمينهها پرثمر بوده است.

محمدجواد ظريف با بيان اينكه روابط بس//يار گس//ترده دو كشور همواره به نفع مردم دو كشور و صلح و ثبات در منطقه و جهان است كه با سياس//ت عاقالنه و مدبرانه جنابعالي مبتني بر بيطرفي رنگ و بوي خوبي گرفته اس//ت، خاطرنش//ان كرد: امسال بيست و پنجمين سالگرد روابط دو كشور را جشن ميگيريم و فرصت خوبي بود براي اينكه بار ديگر به تركمنستان سفر كنم و زمينه را براي 25 سال روابط دوستانه ديگر فراهم كنم. محمدجواد ظريف با رشيد مردوف، همتاي تركمنس//تاني او در مقر وزارت امور خارجه تركمنستان در عشقآباد ديدار كردند. ظريف و مردوف در اين ديدار مس//ايل مشترك را مورد مذاكره قرار ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.