درخواست احمد توكلي از شوراي نگهبان براي ردصالحيت احمدينژاد

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- احمد توكلي با ارسال نامه سرگشادهاي به اعضاي شوراي نگهبان با اش//اره به مواردي از تجربه كشورداري و مديريتي محمود احمدين//ژاد، او را فاقد صالحيته//اي مصرح در قانون براي تصدي رياس//تجمهوري دانست و خواس//تار رد صالحيت وي شد. در نامه احمد توكلي به اعضاي ش//وراي نگهبان آمده است: درباره داوطلبي آقاي محمود احمدين//ژاد به داليلي به طور اطمينانبخش ميتوان نتيجه گرفت كه مشخصات الزم براي تاييد صالحيت را از دست داده است يا از اول نداشته ولي رو نشده بود.

او در اين نامه با يادآوري جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي براي بررسي و اعالم صالحيت نامزدهاي رياستجمهوري، تاكيد كرده شما در خير و شر ناشي از سياستها، عملكردها و موضعگيريهاي داوطلب//ي كه نامزدي وي را تاييد ميكنيد، ش//ريك هس//تيد و اين مسووليت نهتنها در دنيا بلكه در آخرت ميتواند اسباب عزت يا خداي ناخواسته سبب خواري گردد. حال اين شماييد كه بايد بيصالحيتي قطعي اين فرد را به اطالع ملت شريف برسانيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.