بررسی پیششرط رشد اقتصادی دورقمی در سال 69؛ مهار سیاستهای ضد اشتغال

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- رشد اقتصادی توام با مهار نرخ تورم به عنوان دستاورد مثبتی در کارنامه روحانی به شمار میرود اما آنچه همواره دغدغه مردم و مسووالن بوده و هست، پایداری و حفظ تداوم این نرخ است که ممکن است با رسیدن به س//قف ظرفیت اقتصادی کشور یا تزلزل در پارامترهای اقتصاد کالن از جمله ثبات مالی، خارجی یا بودجهای در خطر توقف یا بازگشت به رشد منفی قرار گیرد که لزوم توجه به ارتقای کارایی، نظارت و شفافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کالن کش//ور را گوشزد میکند و باید دق//ت کرد که اگر هرگونه ش//وکی به اقتصاد کش//ور وارد ش//ود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد.

رش//د اقتصادی ایران در س//ال گذشته از طریق رش//د در تولید و توسعه صادرات نفتی کشور حاصل شده و این موضوع به دلیل اینکه ایران پس از برجام در حال بازپسگیری سهم خ//ود از اقتصاد جهان بوده اس//ت، طبیعی به شمار میرود و این اقدام در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابل تبیین اس//ت؛ به دلیل اینکه در یک برهه زمانی حق صادرات و فروش نفت از کش//ور گرفته شده است و امروز این حق باید به اقتصاد کشور بازگردانده شود.

همچنین راهبرد کلی که باید در سالجاری دنبال شود، اقتصاد مقاومتی و استراتژیهای درازمدت آن شرایط کنونی جامعه است و ثبات اقتصاد کالن بای//د چارچوب این راهبرد و در کانون توجهات قرار گیرد. در این میان بیشک عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی و سیستم بانکی به شدت بر محقق شدن و ثبات دس//تاوردهای اقتصادی تاثیرگذار است و در بخشهای مختلف بانکی و موسسات اعتباری الزم اس//ت مقوله نظارت و ش//فافیت در بازار پول با اعتقاد و جدیت دنبال ش//ود زیرا بخش عمده اقتصاد کشور در گرو بهبود نظام بانکی خواهد بود؛ به ویژه در شرایطی که در بانکها دچار تنگناهای اعتباری هستیم و این مساله باعث انجماد بخش قابل توجهی از داراییهای بانکها در ترازنامهها شده است. هدفگذاری رشد در ای//ن میان یک مقام مس//وول در حوزه سیاس//تگذاری اقتصادی معتقد اس//ت رشد اقتصادی امس//ال مانند سال گذشته دورقمی خواه//د ش//د و سیاس//ت بانک مرک//زی در س//الجاری دس//تیابی ب//ه رش//د غیرنفت//ی هدفگذاری شده است.

مع//اون اقتصادی بان//ک مرکزی در همین راس//تا گفت: در بخش اقتصادی رش//د بسیار مناس//بی را در س//ال گذش//ته داش//تیم که ب//رای 9 ماه 11/6 درصد بود و برای امس//ال نیز پیشبینی میش//ود نرخ رش//د اقتصادی دورقمی باشد.

پیمان قربانی درباره برنامههای بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری شده اس//ت، گفت: بانک مرکزی از ابت//دای ابالغ سیاس//تهای اقتصاد مقاومتی، کمیته ویژهای را در این زمینه تشکیل داد.

وی اظهارداش//ت: در دور اول ب//ا تاکید بر مبانی نظری سیاس//تها، برنامهها و اقدامات اجرای//ی را مدنظر قرار دادیم و 11 سیاس//ت، س//ه ه//دف کل//ی، 39 برنام//ه و 150 اقدام پیشبینی شد.

قربانی ادام//ه داد: در دور دوم هم که قرار شد برنامههای ملی اقتصاد مقاومتی دیده شود، برنامه ملی دوازدهم، برنامه ملی سیاستهای پول//ی و ارزی کش//ور نام گرفت ک//ه به بانک مرکزی محول ش//د و دو طرح ارتقای کارایی، نظارت و ش//فافیت در بازار پول و طرح تنظیم سیاستهای ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد کالن کش//ور بود که هش//ت پروژه هم در این بخش داشتیم.

گ/زارش اقدام/ات بان/ک مرکزی به جهانگیری

وی به ایبنا گفت: یک پروژه هم طرح توسعه صادرات غیرنفتی بود که از کارگروه برونگرایی به بانک مرکزی محول شد که هدف آن جذب 10 میلیارد دالر سرمایه خارجی بود. به صورت کلی، در سال گذشته پنج پروژه از کل 9 پروژه موجود جزو طرحهای اولویت دار بانک مرکزی بود که در ای//ن زمینه بانک اقداماتی را انجام داده بود که گزارش پیشرفت آن به معاون اول رییس جمهور و هیات وزیران ارائه شد.

این مقام مس//وول در بانک مرکزی افزود: به صورت کلی عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی بانک مرکزی در دور اول و دوم خوب بوده و بخشهای مختلف بانک با اعتقاد و جدیت در این بخش گام بر میدارند. در س//الجاری هم که مقام معظم رهبری س//ال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نامگذاری کردند، در ابتدای سال تیمی را تجهیز کردیم و مورد استقبال قرار گرفت.

به گفته قربانی، در سالجاری در کنار مباحث س//تاد اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصصی که جلسات آن در سازمان برنامه و بودجه برگزار میشود، حضور فعالی خواهیم داشت و اقدامات الزم را نیز به عمل میآوریم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: راهبرد کلی که ما در سالجاری دنبال میکنیم این اس//ت که اگر اقتصاد مقاومتی را به عنوان ی//ک راهبرد درازم//دت در نظر بگیریم، ثبات اقتص//اد کالن بای//د در این بخ//ش در کانون توجهات قرار داشته باشد. در بحث ثبات اقتصاد کالن گفته میشود اگر شوکی به اقتصاد وارد شود، اقتصاد باید بتواند قابلیت بازیابی و تطبیق داشته باشد. ثبات اقتصاد کالن وی تاکید کرد: ثبات اقتصاد کالن به س//ه عامل بس//تگی دارد که ش//امل ثب//ات مالی، خارجی و بودجهای میش//ود. در حوزه ثبات مال//ی و خارج//ی بان//ک مرکزی مس//وولیت دارد و در ح//وزه ثب//ات بودج//های نیز بانک مساعدتهایی را به دولت داشته است.

قربانی تصریح کرد: از سویی، در بخش مهار تورم توفیقات خوبی حاصل شده و تورم پس از 26 سال تک رقمی شده است. در بخش رشد اقتصادی نیز رش//د بسیار مناسبی را در سال گذشته داشتیم که برای 9 ماه به میزان 11/6 درصد بود و برای امسال نیز پیشبینی میشود نرخ رشد اقتصادی دورقمی باشد.

این مقام مس//وول در بانک مرکزی افزود: بحثی که وجود دارد اینکه عمده رشد اقتصادی ایران در س//ال گذش//ته از طری//ق نفت بود و این موضوع نیز طبیع//ی بود چون ایران پس از برج//ام در حال بازپسگیری س//هم خود از اقتصاد جه//ان بود و این اق//دام عین اقتصاد مقاومتی اس//ت به دلیل اینکه جایی آمدند و حقی را از کش//ور گرفتند و امروز این حق در حال بازپس گیری است.

وی گف//ت: معتقدیم در حوزههای مختلف رشد شروع شده و اگرچه رشد غیرنفتی کشور در 9 ماهه سال گذشته به میزان 1/9 درصد بود ولی باید به این نکته توجه کنیم که روند رشد، روند رو به صعودی بوده و در فصل سوم سال رشد غیرنفتی کشور 4/6 درصد بوده است.

اختص/اص مناب/ع بانکها به توس/عه کشاورزی

مع//اون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: روندی که در س//ال گذشته وجود داشته این بود که بخش کشاورزی رشد مثبتی داشت و در این زمینه ش//بکه بانکی با عملکرد مناسب بیش از 45 درصد تس//هیالتی که برای خرید تضمینی گندم و کاالهای اساسی پرداخت شد را تامین کرد.

ب//ه گفته وی، در حوزه صنایع نیز عملکرد خ//وب بوده و در این بخ//ش نیز 14/6 درصد رشد در فصل سوم سال گذشته اتفاق افتاد و ب//ه صورت کلی در گروههای مختلف صنعتی رش//د مناس//بی اتفاق افتاد. در عین حال، در صنایع کوچک و متوس//ط پرداخت 16 هزار و 500 میلیارد تومان برای حمایت از هفت هزار و 500 بنگاه برنامهریزی شده بود.

این مقام مسوول در بانک مرکزی از تامین مالی 24 ه//زار واحد صنعتی از س//وی نظام بانکی س//خن گفت و افزود: ب//ه صورت کلی بی//ش از 17 هزار میلیارد تومان در این بخش تس//هیالت پرداخت شد. در حوزه خدمات نیز روند رو به رش//د است و در حوزه گردشگری و س//ایر بخشها نیز تسهیالتی پرداخت شد. تنها بخش//ی که کماکان در رکود است بخش ساختمان است.

قربانی با اشاره به اینکه در سالجاری رشد غیرنفتی هدفگذاری شده است، بیان داشت: باید روندی را که ش//روع شده تقویت کنیم و آن را گسترش بدهیم. با روند بارشهای اخیر بخش کشاورزی آینده خوبی دارد و در حوزه صنعت نیز روند حمایتی بانکها به ویژه صنایع کوچک و متوسط استمرار خواهد داشت. انجماد دارایی بانکها در ترازنامهها قربان//ی تصری//ح ک//رد: بان//ک مرک//زی سیاس//تهای خود مبنی بر تمرکز در تامین س//رمایه در گردش را همچن//ان ادامه خواهد داد و تالش میکنیم حمایت الزم از بستههای سیاس//تی که در دولت تهیه میشود را داشته باشیم. با این حال در ایجاد اشتغال نباید دوباره دچار ش//تابزدگی ش//ویم و تنها به پول نگاه کنیم به ویژه اینکه در بانکها دچار تنگناهای اعتباری هس//تیم و این مس//اله باعث انجماد بخش قابل توجه//ی از داراییهای بانکها در ترازنامهها شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: در س//الجاری تخصیص بهینه منابع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و ما قطعا به دنبال آن نیس//تیم که ایجاد اش//تغال به بهای تورم، افزای//ش نرخ ارز و بیثبات//ی در اقتصاد ایجاد ش//ود چون این موارد به عنوان سیاستهای ضداشتغال عمل خواهد کرد.

به گفته قربانی، در تالش هس//تیم تا تولید و اشتغال به نحوی تقویت شود که ثبات الزم اقتصادی برقرار باشد و تحقق این امر مستلزم آن است که ما سایر سیاستها و اقدامات الزم در بخشهایی مانند تج//ارت، اصالح قوانین، مبارزه با قاچاق، بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع بازار کار ...و را نیز داشته باشیم.

راه ب/ه چرخ/ش درآم/دن رش/د اقتصادی

در این میان رییس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی و صنای//ع و معادن ایران ضمن اشاره به لزوم استفاده از استراتژی جامع برای بهبود اوضاع اقتصاد کشور اعتقاد دارد: یکی از راههای به چرخش درآمدن رش//د اقتصادی، استفاده از سرمایهگذاری خارجی است

فری//ال مس//توفی بی//ان ک//رد: در ح//وزه س//رمایهگذاری نباید بهص//ورت عام صحبت کرد چراک//ه این تفکر، حرفهای نیس//ت. اگر قرار اس//ت در حوزه سرمایهگذاری پیشرفتی رخ دهد، باید ابتدا به بسترها توجه کرد. برای ایجاد این بسترها هم اتاق بازرگانی پیشنهاداتی مطرح و ش//رح اهدافی بیان کرده که برخی از این اهداف انجام شده و برخی از آنها در حال تحقق است.

این مقام مس//وول گفت: بهطور مثال برای برنامه ششم توسعه، کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران درخواستهایی در خصوص امکان استفاده بخشخصوصی از فاینانسها را مطرح کرده بود که خوشبختانه این پیشنهاد در برنامه هم قرار گرفت. بهاینترتیب امیدواریم دولت در راستای اجرایی کردن نظرات بخشخصوصی حمایتهای الزم را انجام دهد.

وی افزود: بههرحال باید اذعان داش//ت که دولت و بخشخصوصی دس//ت در دست هم بگذارن//د و این اهداف را همس//و با هم پیش ببرن//د. تقاضای ما از دولت هم همین اس//ت اما الزمهاش این است که بخشخصوصی هم بتواند خودش را تجهیز کند و آموزش ببیند. البته تمام این اقدامات با برنامهریزیهای خوب و مفیدی که در اتاقها انجام میشود، یکبهیک در حال تحقق است.مستوفی ادامه داد: در کنار ای//ن موارد باید به بحثهای داخلی هم توجه ک//رد. در حدود یک م//اه آینده، انتخابات دور دوازدهم ریاس//ت جمهوری را پیشرو داریم. جدا از اینکه متولی دولت دوازدهم چه گروه و با چه ایده و برنامهای خواهد بود، مسلما به دلیل فضایی که ایجاد میشود، اقتصاد در انتظار باقی خواهد ماند. بهاینترتیب نمیتوان توقع داشت که تا 29 اردیبهش//ت- زمان انتخابات ریاست جمهوری- تحوالت چشمگیری رخ دهد.

وی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این روند در تمام دنیا وجود دارد اما در ایران معموال زمان زیادی صرف میشود تا دولت جدید اهداف و برنامههایش مشخص شود و بهطور عملی زمام امور را به دست گیرد. این در حالی است که باید مانند کشورهای پیشرفته برنامهریزی منسجمی وجود داش//ته باشد تا هر دولتی که سر کار آمد همان برنامه را پیش ببرد.

به کارگیری استراتژی های صحیح

ریی//س کمیس//یون س//رمایهگذاری اتاق بازرگان//ی و صنای//ع و معادن ای//ران گفت: بر ای//ن اس//اس لزومی ندارد که هر چهار س//ال یکبار یا هشت س//ال یکبار، کل برنامههای اقتصادی کش//ور تغییر کند. از همین رو نیاز است استراتژی صحیحی وجود داشته باشد و دولتی که س//ر کار میآید، همان استراتژی را دنبال و عملیاتی کند. البته ش//ایان ذکر است که هر استراتژی نیز که دارد به روز شود ولی اینکه از اس//اس همه برنامهها و اهداف به هم ریزد به نفع کش//ور نخواهد بود. به اعتقاد من نقشه راه را باید ترسیم کنیم و همان نقشه را پیش ببریم.

مستوفی اظهار داش//ت: هدف هر گروهی ک//ه بر س//ر کار آید، مس//لما خدمت به مردم و کش//ور اس//ت. بنابراین هرکس که احساس میکند همت و توانایی الزم برای اجرایی کردن اس//تراتژی جامع برای بهبود اقتصاد کشور را دارد و در ای//ن راه مصمم خواهد ماند، به نظر من جای استقبال و خوشامد دارد.

وی تصری//ح ک//رد: یک//ی از راهه//ای ب//ه چرخش درآمدن رش//د اقتصادی، استفاده از سرمایهگذاری خارجی است؛ سرمایهگذاری که البته برای جذب آن باید مقدماتی حاصل شود. حاال که س//ال انتخابات است، سرمایهگذاری خارجی هم به نوعی خود درگیر انتظار نتیجه انتخابات خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.