ریشه بحران نظام بانکی

Jahan e-Sanat - - News - دیدگاه

یک اقتصاددان میگوید: »قانون تاسیس بانک در ایران دچار مشکالت فراوانی است، به همین دلیل الزم است اقدامات الزم برای ساماندهی این وضعیت صورت بگیرد.«

آلبرت بغزیان، اس//تاد دانشگاه تهران اظهار کرد: اگر یک فروشگاه زنجیرهای مجوز فعالیت بگیرد، نمیتواند در هر نقطه از کشور نسبت به تاسیس شعب خود اقدام کند، در چنین شرایطیچگونهاستکهبانکبادریافتتنهایکمجوزمیتواند در اقصانقاط کشور شعبه تاسیس کند؟

وی گفت: به نظر میرس//د نظارتی که بر فعالیت س//ایر رش//تههای اقتصادی است، در این حوزه هنوز وجود ندارد و از این رو باید اقداماتی برای س//اماندهی این وضعیت صورت گیرد.

او با اشاره به هشدارهای مکرر رییس کل بانک مرکزی در خصوص مراقبت مردم در انتخابات بانک برای گذاری گفت: این هش//دار باید دو دهه قبل به مردم داده میش//د تا حواسشان را جمع کنند و برای مراقبت از پولهایشان تدابیر الزم را در نظر بگیرند.

وی تاکید کرد: این برخورد بانک مرکزی نشان میدهد این نهاد در دورهای در ارائه مجوز برای تاس//یس بانک و موسسه مالی و اعتباری ...و اسراف کرده و همین امر خود گواه اختاللی است که از دیرباز در این بازار به چشم میخورد.

این کارش//ناس اقتصادی در پاس//خ به این سوال که چه تغییراتی سبب شکلگیری ش//رایطی برای اعالم هشدار از س//وی رییس کل بانک مرکزی شده است، گفت: این خطر پی//ش از این نیز در کمین س//پردههای مردمی در بانکها بود؛ بانکها همواره با این مشکل روبهرو بودند که نتوانند از عهده تعهدات خود برآیند اما تا قبل از این تورم این ریسک را پوشش میداد.

وی در توضی//ح این مطلب اضافه کرد: تورم باال مانع آن میشد که واقعیات پرداخت نرخ سود بانکی ...و روشن شود اما حاال که نرخ تورم کاهش یافته است، بحران اصلی و جدی خود را نشان میدهد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نرخ سودهای بانکی بس//یار باالتر از نرخ تورم اس//ت، گفت: در کشورهای توسعه یافته، دولت و بانک مرکزی کاری به نرخ سود بانکی ندارند، البته در این کشورها هم سود بانکی پایین است و هم کارمزد تسهیالت بانکی، حال اگر بانکی خرق عادت کند و بخواهد سود باالتری پرداخت کند، بالفاصله با کنترلهای نهادهای نظارتی روبهرو میش//ود تا معلوم شود پایه و بنیان پرداخت این سود چیست.

وی به خبرآنالین، گفت: حاال در ایران هم باید روشن شود که سودهای باال به سپردههای بانکی از چه محلی پرداخت میش//ود.خود بانکها میگویند این سودها از محل کارمزد ردیافتی تسهیالت اعطایی است اما سوال اساسی این است که اگر این تسهیالت رفت و برنگشت و وثیقه نیز تبدیل به پول نشد، بانک چه باید کند.

وی تاکید کرد: در س//الهای اخیر اتفاقات مثبتی در این عرصه رخ داده است، به عنوان مثال شاهدیم که رقابت آشکار بانکهابرایجذبسپردهوپرداختسودهایکالن،بهفعالیتی زیرپوستی تبدیل شده است، خود این امر نشان میدهد که در مرحله بعد باید در انتظار اتمام این دوره باشیم.

او گفت: الزم است صورتهای مالی بانکها کامال شفاف شودتادرسایهاینشفافیتشیوهنامههاموردمطالعهقرارگیرد. وی با انتقاد از وجود بیش از سه هزار صندوق و موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران، گفت: ساماندهی این بازار یکی از مهمترین و اساسیترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گیرد در ضمن حتی بانکهای مجوزدار نیز با نظارتهای دقیق باید رصد شوند تا شرایط برای سوءاستفاده مهیا نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.