ایرانیها سال گذشته چقدر مالیات دادند

Jahan e-Sanat - - News -

برآوردها نشان میدهد نزدیک به صد در صد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده از محل حقوق پرداختی کارکنان بخش عمومی و خصوصی محقق شده است.

به گزارش خبرآنالین، میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سالجاری از 90 درصد فراتر رفته است و این امر نشان میدهد دولت در تحقق درآمدهایی که از بخشهایی جز فروش نفت به دس//ت میآورد، توفیق الزم را داش//ته است. دولت یازدهم در سالهای اخیر تالش کرده با پیشبینیهای دقیق در خصوص میزان درآمدهای مالیاتی و افزایش درآمدها از طریق شناسایی مودیان جدید، شرایطی را برای رهایی بودجه ایران از درآمدهای فروش نفت ایجاد کند. بر این اساس لوایج بودجه تدوینی در سالهای گذشته نیز بر محوریت مالیات از سوی دولت تنظیم و به مجلس ش//ورای اس//المی ارائه شد. تبدیل مالیات به محور تامین درآمدهای دولتی آرزوی دیرینه دولتها در ایران بوده است، با این حال همواره دورههای افزایش قیمت نفت، سیاستگذاران را از دشواریهایی طی این مسیر باز داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه عمومی 72/7 درصد برآورد شده است که نسبت به اولین سال فعالیت دولت افزایشی برابر با 3/8 درصد را نشان میدهد. آخرین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشانگر آن است که از ابتدای فروردین سال گذشته تا پایان بهمن ماه ایرانیها 117 ه//زار و 760 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. مالیات پرداختی در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی برابر با 31/1 درصد را نشان میدهد. در این میان سهم اشخاص حقوقی )شامل شرکتهای دولتی و غیردولتی و بدهیهای معوقه( در این مقطع زمانی به 26 هزار و 790 میلیارد تومان میرسد. بر این اساس کارکنان بخش عمومی و خصوصی نیز در این دوره زمانی به ترتیب چهار هزار و 740 میلیارد تومان و چهار هزار و 140 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. مالیات دریافتی از سرفصل مالیات بر درآمد در این گزارش برابر با 13 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. دولت در این دوره زمانی دو هزار و 360 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات بر ثروت دریافت کرده است. مالیات بر واردات نیز برابر با 14 هزار 280 میلیارد تومان و مالیات بر کاال و خدمات برابر با 29 هزار و 110 میلیارد تومان برآورد شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.