اتصال شبکه شتاب ایران به آذربایجان و ترکیه در سالجاری

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در رابطه با کارتهایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیتهایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم.

ولیاهلل سیف در پاسخ به این سوال که با توجه به عدم اتصال شبکه ش//تاب ایران به ش//بکه بینالمللی مس//ترکارت و ویزا کارت اخیرا چه گش//ایشهایی در این حوزه رخ داده است، گفت: ما دو کار را به صورت همزم//ان انجام میدهی//م؛ اول اینکه به صرافیها اجازه میدهیم تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی از کارتهای بین المللی استفاده کنند و به جای ارز به آنها بفروشند در کنار آن بانک مرکزی درصدد است با ایجاد زیرساخت الزم، زمینه اتصال کارتهای بینالمللی را به سوئیچ ملی کارت ما ایجاد کند. وی افزود: برخی از این کشورها مثل ژاپن، چین و روسیه آمادگی بیش//تری در این زمینه دارند البته در رابطه با کارتهایی که با آمریکا ارتباط دارند محدودیتهایی داریم که در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم در آینده این مشکالت را برطرف کنیم. سیف گفت: عالوه بر با برخی کشورهای همسایه در حال گفتوگو هستیم تا بتوانیم سوئیچ ملی کارتهای خود را به یکدیگر متصل کنیم به گونهای که کارتهای عادی بانکهای ما بتواند در آن کش//ورها مورد اس//تفاده قرار گیرد و برعکس. رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این کار در ش//رف انجام اس//ت و در همین راستا مذاکراتی با کشور آذربایجان داشتیم. همچنین با ترکیه هم رایزنیهایی داشتهایم که امیدواریم هرچه زودتر عملیاتی و امیدواریم در امسال این مهم عملیاتی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.