ادامه روند کاهش ارزش دالر

Jahan e-Sanat - - News -

روند کاهش ارزش دالر که از هفته گذشته آغاز شده، به پایان نرسیده و همچنان ادامه خواهد داشت.به گزارش سیانبیسی، شاخص دالر در مقابل سبد شش ارز معتبر دنیا، در بازار آسیا به 100/47زرم واحد رسیده اس//ت که این رقم اگرچه از 100/01 واحد روز پنجشنبه باالتر است اما همچنان کمتر از 100/50 واحدی است که در ساعاتی از روز پنجشنبه اعالم شد.این شاخص در اوایل هفته گذشته از 101 واحد نیز عبور کرده بود اما بعد از اظهارات دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا مبنی بر اینکه »دالر بیش از حد در حال تقویت است«، روند نزولی را در پیش گرفت. روندی که به اعتقاد رییس بخش تبادالت ارزی آسیا و اقیانوسیه در بانک UBS ادامه خواهد داشت.دومینیک اشنایدر با اشاره به افزایش ارزش دالر در ابتدای سال 2017 و رسیدن آن به باالتر از 103 واحد در ژانویه گفت: با توجه به انتظاراتی که از سیاستهای ترامپ میرود و همچنین بهبود اوضاع خارج از آمریکا، فکر میکنم تضعیف دالر ادامه داشته باشد. البته دالر قرار نیست به پول ضعیفی تبدیل شود بلکه ارزش آن در مبادالت کاهش خواهد یافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.