جنتی به سیف نامه نوشت

Jahan e-Sanat - - News -

همزمانبامسدودماندنپنجماههسپردههای گذارانکاسپین در این موسس//ه، مجلس خبرگان نیز برای پیگی//ری حقوق مردم وارد عمل شد.

بهگزارشتس//نیم،جمعیاز گذارانکاس//پیندرطوماری مشکالت خود را به آیتاهلل جنتی، رییس مجلس خبرگان رهبری ارائه داده و از ایشان درخواست کردهاند که برای حل مشکالت گذاران و رفع مس//دودیت حسابشان مساعدت کنند. برهمین اساس آیتاهلل جنتی دستور پیگیری مشکالت گذاران کاسپین را به رییس کل بانک مرکزی داده اس//ت. در نامهای که کدخدایی مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس خبرگان رهبری به ولیاهلل سیف رییس کل بانک مرکزی نوشته، آمده است که بانک مرکزی اقدامات الزم را جهت حل مشکالت

گذاران کاسپین انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.