هیات بانک مرکزی ایران به آمریکا میرود

Jahan e-Sanat - - News -

هیاتی از بانک مرکزی برای شرکت در اجالس بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به آمریکا سفر میکند.

ب//ه گ//زارش »جهان صنع//ت« به نق//ل از بانک مرکزی، نشس//ت مش//ترک صن//دوق بینالملل//ی پ//ول (IMF) و گروه بان//ک جهانی ‪(World Bank Group)‬ همه س//اله در دو نوبت و با حضور روسای کل بانکهای مرکزی و وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو برگزار میشود. اجالس بهاره در اواخر فروردین ماه و اجالس پاییزه )ساالنه( به طور معمول در اواسط مهرماه در واشنگتن برگزار و هر سهسال یک بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان میزبان اجالس ساالنه تعیین میشود.در اجالس بهاره امسال نیز که در روزهای 21 تا 23 آوریل ‪1) 2017‬ تا 3 اردیبهشت (1396 برگزار میشود، هیاتی از بانک مرکزی ایران متشکل از معاون ارزی و معاون اقتصادی حضور خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.