سرمایه بانک صنعت و معدن به 6 هزار میلیارد تومان رسید

Jahan e-Sanat - - News -

سرمایه بانک صنعت و معدن به مبلغ شش هزار میلیارد تومان رسید و تواناینبانکرادرانجامماموریتتوسعهایوتامینمالیطرحهایصنعتی کشور افزایش داد.به گزارش »جهان صنعت« به تقل از پایگاه اطالعرسانی بانک صنعت و معدن، افزایش سرمایه دو هزار میلیارد تومانی بانک از محل تهاتر بدهی به مرکزی و از محل حساب مازاد حاصل از داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران سبب شد تا سرمایه بانک از مبلغ حدود چهار هزار میلیارد تومان به شش هزار میلیارد تومان افزایش یابد. سرمایه بانک صنعت و معدن در پایان سال 3931حدود دو هزار و 180 میلیارد تومان بود که این رقم در س//ال 1394 به حدود دو هزار و 700 میلیارد تومان بالغ شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.