پيروزي شکننده اردوغان در همهپرسي تاريخي 16 آوريل ؛2017 راهورودبهاروپابستهمیشود؟

Jahan e-Sanat - - News - رويداد

با توجه به نتايج ش//مارش آراي همهپرسي يکش//نبه گذش//ته در ترکي//ه 51/3 درص//د رايدهن//دگان به تغييرات قانون اساس//ي اين کش//ور راي »آري« دادند. مخالفان دولت نتايج همهپرس//ي را به چالش کشيدند. در اين همه پرس//ي، سه شهر بزرگ ترکيه )آنکارا، استانبول و ازمير( به آن راي منفي دادند. اردوغان نيامده ميخواهد مجازات اعدام را احيا کند و ترکيه را در مسير سقوط قرار دهد. اپوزيسيون نتيجه اين همهپرسي را باطل ميداند. واكنشهابهنتيجه دولت آلمان در واکنش به نتيجه همهپرسي در ترکيه خوددار بوده است. در مقابل سياستمداران اپوزيس//يون آلمان نظر خود را به صراحت اعالم کردهاند. اردوغان بررس//ي احياي مجازات اعدام را اولويت کاري پس از رفراندوم خوانده اس//ت. زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان، در واکنش به نتيجه همهپرسي قانون اساسي در ترکيه، همه را به حفظ آرامش دعوت ميکند.

رييس دفتر آنگال م//رکل، صدراعظم آلمان هم ميگويد آلمان نتيج//ه هر انتخابات آزاد و دموکراتيکي را به رسميت ميشناسد. به گفته پتر آلتماير، اينکه همهپرسي يکشنبه گذشته تا چه حد منطبق بر اين اصول بوده از جمله در پي گزارشناظرانانتخاباتيسازمانامنيتوهمکاري اروپا و همچنين گزارش ش//وراي اتحاديه اروپا مشخصخواهدشد.رييسدفترصدراعظمآلمان هم معتقد است در اين مرحله بايد در قضاوت و نتيجهگيري محتاط بود.

بنا بر اعالم خبرگزاري دولتي آنادولوي ترکيه به نقل از کميسيون انتخابات، پس از شمارش آرا مشخصشدهکه4/15 درصدازشرکتکنندگان به تغيير قانون اساسي )پيروزي جناح رجب طيب اردوغان( »آري« گفتهاند. کميس//يون انتخابات موظف اس//ت نتيجه نهايي شمارش آرا را ظرف 11 روز اعالم کند. اپوزيس//يون معترض است و خواستار بازشماري آرا شده است.

ورود ترکي//ه به اتحاديه اروپ//ا از موضوعاتي ب//ود که طي ماههاي اخي//ر در پيوند با موضوع همهپرسي قانون اساسي مطرح ميشد. دستهاي از کارشناس//ان و سياس//تمداران بر اين عقيده بودند که تغيير قانون اساسي و به تبع آن افزايش اختيارات رييسجمهور ترکيه، اين کش//ور را از اصول دمکراتي//ک دور ميکند و اين امر مانعي جدي بر سر راه پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا خواهد بود.

ح//ال قائممقام آنگال م//رکل در رأس حزب دموکرات-مسيحيمعتقداستنتيجههمهپرسي قانون اساسي در ترکيه اميدها به ورود اين کشور به اتحاديه اروپا را بهطور کامل از بين برده است.

از سوي ديگر، رييس سوسيال- دموکراتهاي آلمان )يکي از احزاب حاکم( با اشاره به پيروزي جن//اح اردوغان با اختالفي ناچي//ز، او را به ادامه پايبندي به دموکراس//ي و حقوق بشر در ترکيه فرا ميخواند. او توئيت کرده است: اختالف ناچيز در نتيجه همهپرس//ي نش//ان ميدهد: اردوغان ترکيهنيست.

نايبريي//س پارلم//ان سراس//ري آلم//ان )بوندستاگ( معتقد اس//ت: بايد مناسبات خود با ترکيه را از اس//اس بررسي کنيم. کالوديا روت در ادامه خواستار لغو توافقنامه پناهجويي اروپا با ترکيه و توقف صادرات تسليحات به اين کشور شده است. او ميگويد پس از بازگشت ترکيه به اصول دموکراتيک ميتوان مذاکرات با آنکارا بر سر پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را از سر گرفت.

نماين//ده ترکتبار پارلمان آلمان، همحزبي کالودي//ا روت )ح//زب س//بزها( و از منتقدان سرسخت سياس//تهاي رجب طيب اردوغان، پيروزي جناح اردوغان در همهپرسي را روزي سياه برايترکيهارزيابيکردهاست.اوميگويدترکيهبه دوبخشتقسيمشدهونزديکبهنيميازجمعيت اين کشور به دموکراسي و مخالفت با ديکتاتوري راي داده است. اوزدمير خواستار خروج فوري همه نيروهاي ارتش آلمان از ترکيه شده است. رييس فراکسيون چپها در پارلمان آلمان، هم از دولت اين کشور خواسته به صراحت مشخص کند در کدام سو ايستاده؛ متمايل به دموکراسي يا در کنار اردوغان ديکتاتور. احيايمجازاتاعدام احياي مجازات اعدام در ترکيه که رجب طيب اردوغان پس از کودتاي نافرجام ژوئيه 2016 آن را مطرح کرد، خط قرمز اتحاديه اروپاست. اين اتحاديه در ماههاي اخير بارها اعالم کرده که در صورت احياي مجازات اعدام در ترکيه، هرگونه مذاکره با اين کشور براي پيوستن به اتحاديه اروپا فورا متوقف خواهد شد. با وجود تهديدهايي از اين دست، اردوغان همچنان بر موضع خود پافشاري ميکند. او اعالم کرده که پس از رفراندوم پيش از همه به اين موضوع خواهد پرداخت.

براي احياي حکم اعدام موافقت دوسوم پارلمان ترکيه الزم است. موافقت 60 درصد نمايندگان هم مسير برگزاري همهپرسي براي اعدام را هموار ميکند. اردوغان ميگويد در صورتي که احياي مجازات اعدام در پارلمان راي نياورد، همهپرسي ديگري برگزار خواهد ش//د تا شهروندان در اين مورد تصميم بگيرند.

كميس/يون اروپا خواستار توافق ملي گسترده در تركيه

در پي پي//روزي ضعيف هواداران اردوغان در همهپرسي قانون اساسي، کميسيون اروپا از ترکيه خواست به دنبال يک توافق ملي و سازش گسترده درباره مسايل مربوط به قانون اساسي باشد.

به گزارش رويترز، نتايج غيررسمي رفراندوم آري به تغيير اصالحات قانون اساسي در ترکيه نشان ميدهد که 51/3 درصد از مردم ترکيه اين تغييراترادررفراندوميکشنبهگذشتهموردتاييد قرار دادند که به رييسجمهوري ترکيه اختيارات زيادي ميدهد. کميسيون اروپايي در بيانيهاي اعالم ک//رد: با توجه به نتايج اين رفراندوم، ما از دولت آن//کارا ميخواهيم تا به دنبال يک توافق ملي گسترده در اجرايي شدن متممهاي قانون اساسي باشد. ترکيه به عنوان يکي از اعضاي ناتو که در سال 2005 به دنبال پيوستن به اتحاديه اروپا بود، از شرکاي اصلي اين اتحاديه در اجرايي شدن روند توقف مهاجرت ميليونها سوري به اروپا بوده اس//ت اما سرکوبهاي صورت گرفته توسط دولت ترکيه از زمان کودتاي نافرجام 15 ژوئيه سال 2016 باعث مطرح شدن انتقادهاي ش//ديدي از سوي بسياري از کشورهاي اروپايي عليه آنکارا شده است.

در بيانيه کميسيون اروپايي که از سوي رييس اين کميس//يون و دو نفر ديگر از مقامهاي ارشد اين اتحاديه مطرح شده، آمده است: اتحاديه اروپا منتظر ارزيابي هي//ات نظارت بين الملل درباره احتمال بروز برخي بينظميها در برگزاري اين رفران//دوم و نتايج آن اس//ت. در ادامه اين بيانيه همچنين آمده است: ما ترکيه را براي مدنظر قرار دادن و توجه کردن به نگرانيها و پيشنهادهاي شوراي اروپايي ترغيب ميکنيم.

اعضاي پارلمان اروپا هم به صورت گس//ترده نتايج اين رفراندوم را مورد انتقاد قرار دادند و مانفرد وبر، رهبر گروه راست ميانه گفته بود اردوغان در حال جدا کردن کش//ور است درحالي که رهبر حزب س//بزها گفت: اين نتايج ضربهاي بزرگ و ويرانگر بر پيکره دموکراسي ترکيه است.

حزب اصلي مخالف در ترکيه ميگويد: نتيجه همهپرسي اخير تغيير قانون اساسي اين کشور را به چالش ميکش//د. حزب جمهوريخواه خلق با اشاره به برخي از بي نظميها در روند همهپرسي و نزديکي آرا موافقان و مخالفان شرکتکننده در رايگيري نتيجه اين همهپرسي و قانوني بودن آن را زير سوال برده است.

اين حزب راي مثبت به همهپرس//ي را قبول نکرده و خواهان بازش//ماري 60 درصد آرا شده اس//ت. حزب دموکراتي//ک خلقها، ديگر حزب اصلي مخالف در ترکيه نيز با نتايج اين همهپرسي مخالفت کرده است. اين دو حزب مخالف اصلي ميگويندافزايشاختياراتبهديکتاتوريدرترکيه دامن خواهد زد. اين درحالي است که رجب طيب اردوغان، رييسجمهور ترکيه، ميگويد: تغييرات پيشنهاديبرايحلچالشهايامنيتيدرترکيه، 9 ماه پس از کودتاي نافرجام در اين کشور و پرهيز از بهوجود آمدن دولتهاي ائتالفي ضعيف ضروري اس//ت. به گفته او س//اختار تازه مشابه ساختار سياسي فرانسه و آمريکا خواهد بود و آرامش را به ترکيه بازميگرداند.

منتقدان اما ميگويند اين تغييرات تقريبا تمام اختيارات را در دست يک نفر قرار ميدهند و جايي براي نهادهاي نظارتي مشابه در فرانسه و آمريکا براي ايجاد تعادل در قدرت رييسجمهوري باقي نميگذارند. به گفته اين عده توانايي آقاي اردوغان براي رهبري دوباره حزب عدالت و توسعه جايي براي بيطرفي رييسجمهور باقي نميگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.