انتقاد شديد يونيسف از كشتار كودكان در سوريه

Jahan e-Sanat - - News -

صن//دوق کودکان س//ازمان ملل به حمله خونين اخي//ر به غيرنظاميان سوري که در جريان آن بيش از 60 کودک هم جان خود را از دست دادند، واکنش//ي آميخته با خشم و بيزاري نشان داده است. آمريکا هم ابراز انزجار کرده است.

آنتون//ي لي//ک، مدير اجراي//ي صندوق کودکان س//ازمان ملل متحد )يونيس//ف( يکشنبه گذشته در نيويورک گفت: پس از شش سال جنگ و خونريزي در س//وريه اين بعد تازهاي از وحش//ت اس//ت که هر کس//ي که قلبي داش//ته باش//د را ناراحت ميکند. ما نباي//د از اين موضوع تنها خش//مگين ش//ويم بلکه بايد عزم خود را براي کمک به کودکان بيگناه در س//وريه از نو جزم کنيم.

اشاره ليک به انفجار بعدازظهر شنبه گذشته در کنار اتوبوسهاي حامل غيرنظاميان در منطقه الراشدين حلب است؛ انفجاري که در جريان آن، بر اساس آخرين آمار ديده بان حقوق بشر سوريه، دستکم 126 نفر از جمله 68 کودک و 13 زن کشته شدند.

وزارت خارجه اياالت متحده اين حمله را بربرمنشانه توصيف کرده است. مارک تونر، سخنگوي اين وزارتخانه، در واشنگتن افزود: اولويت برتر آمريکا همچنان شکست تروريستها در سوريه، از جمله گروههاي تروريستي »دولت اسالمي« و القاعده است.

س//خنگوي وزارت خارجه آلمان نيز اع//الم کرد که تنها راه برونرفت از بنبست خش//ونت در سوريه، يافتن راهحل سياسي اختالفات است. بر اين اساس، هر کس بر طرفهاي درگير در سوريه نفوذ دارد، بايد به سهم خود به پايان بخشيدن به کشتار بيهوده و بازگشت طرفهاي درگير بر سر ميز مذاکره کمک کند.

پاپ فرانسيس، رهبر کاتوليکهاي جهان هم در مراسم عيد پاک در حضور 60 هزار مؤمن مسيحي که در ميدان سن پيتروي واتيکان گرد آمده بودند، حمله بعدازظهر شنبه را محکوم کرد.

منطقه الراش//دين حلب که انفجار يادش//ده در آن رخ داد، تحت کنترل شورشيان مخالف بشار اسد، رييسجمهور سوريه است. هنوز هيچ شخص يا گروهي مسووليت انفجار را بر عهده نگرفته است. خبرگزاري دولتي سوريه، تروريستها را عامل حمله دانسته است. مخالفان رژيم سوريه هم هواداران دولت اين کشور را مسوول ميدانند.

يک روزنامهنگار س//وري که در نزديکي محل حادثه بوده، به خبرگزاري آلمان گفته است که پيش از انفجار کودکان به سوي خودرويي دويدند که چيپس و خوراکي پخش ميکرده اس//ت: انفج//ار 15 دقيقه بعد در اطراف خودرو رخ داد. جنگ داخلي سوريه در طول شش سال گذشته حدود 400 هزار قرباني گرفته است؛ ميليونها نفر از شهروندان سوريه نيز در کشور خود آواره شده يا به کشورهاي ديگر گريختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.