اروپا، ميدان جنگ بر سر مهاجرت

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نخستوزير مجارستان در سخناني مدعي شد، اروپا با ميدان جنگ بر سر مهاجرت روبهرو است. وي گفت: استقالل و آزادي کشورهاي اروپايي به خطر افتاده و مهاجران در کانون ميدان نبرد سياسي اروپا هستند. ويکتور اوربان يکشنبه گذشته از رهبران اروپايي خواست بنيان اروپا را حفظ کنند و اجازه ندهند مهاجران ما را در س//يل غرق کنند. او گفت: امروز در شرايطي زندگي ميکنيم که سياست بينالمللي يک ميدان نبرد شده است. استقالل و آزادي کشورهاي اروپايي با خطر مواجه است و در کانون آن نبرد، مهاجرت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.