پادشاه عربستان به روسيه ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان سعودي در سال جاري ميالدي به روس//يه سفر ميکند. در سفر اخير رييس شوراي فدراسيون روسيه به رياض، دعوتنامه رسمي والديمير پوتين به وي داده شده است که با استقبال پادشاه عربستان روبهرو شده است. بر اين اساس دولت عربستان سعودي دستور داده تا مقدمات سفر پادشاه اين کش//ور به مسکو در امس//ال انجام پذيرد. ثروت و دارايي خاندان سلطنتي سعودي بيش از 1/4 تريليون دالر ارزيابي ميشود و کاروان پادش//اه اين کشور تنها در س//فر اخير خود به اندونزي، شش فروند هواپيماي مسافربري بوئينگ، 506 تن وسايل همراه پادشاه از جمله دو دس//تگاه خودروي مرسدس بنز 600-سا و دو دستگاه آسانسور برقي براي اس//تفاده شخصي پادش//اه و يک فروند هواپيماي نظامي 130-يس به همراه داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.