اعالمجرمعليهرييسجمهورسابقكرهجنوبي

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- دادس//تانهاي کرهجنوبي اعالم کردند که عليه رييسجمهوري سابق اين کشور اعالم جرم شده و پرونده او درباره رسوايي فساد به دادگاه کيفري ارجاع شده است. اعالم جرم عليه پارک گئون-هاي، رييسجمهوري سابق کرهجنوبي امروز دوشنبه در دفتر دادستاني سئول انجام شد. رييسجمهور سابق کرهجنوبي ماه گذشته بازداشت و زنداني شد. اتهام او همدستي با دوست نزديکش و اخاذي از شرکتها و برخي ديگ//ر از اقدامات مخالف قانون اس//ت. دادگاه کيفري پارک گئونهاي احتماال در هفتههاي آتي آغاز ميش//ود و او در دوران رسيدگي قضايي که ممکن است شش ماه به طول انجامد، همچنان زنداني خواهد بود. او تمامي اتهامات را رد ميکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.