راهپيمايي فرانسويها عليه مارين لوپن

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشيتدپرس- صدها نفر از شهروندان فرانسه در اعتراض به رهبر حزب جبهه ملي و نامزد انتخابات رياست جمهوري اين کشور به خيابانها آمده و هشدار دادند که اگر لوپن در انتخابات پيروز شود، آزاديهاي اساسي و اوليه لغو خواهند شد.

اي//ن راهپيمايي از اوبرويليه به طرف پاريس محل گردهمايي ديروز مارين لوپن برگزار شد و طي آن برخي معترضان به طرف افسران پليس، بمبهاي آتشزا پرتاب کردند. افسران نيز در واکنش متوصل به شليک گاز اشکآور شدند. روي پالکاردي که در ابتداي صف اين راهپيماييکنندگان قرار داشت، نوشته شده بود؛ »حومه پاريس مخالف جبهه ملي هستند.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.