يكسومروسهانگرانجنگاحتماليباآمريکا

Jahan e-Sanat - - News -

يورونيوز- بيش از 30 درصد مردم روس//يه نگران جنگ احتمالي ميان مسکو - واشنگتن هستند.در تازهترين نظرسنجي مرکز مطالعه افکار عموميروسيه،36 درصدازپرسششوندگانمعتقدنددرگيريمسلحانه ميانروسيهباآمريکاوناتوغيرممکنياضعيفاست.همچنين61 درصد معتقدند در حال حاضر احتمال درگيري بسيار کم است، 47 درصد آن را ضعيف ميدانند و 16 درصد براين عقيدهاند که احتمال شروع درگيري مسلحانه کامال وجود دارد. در اين ميان41 درصد از شرکتکنندگان در اين نظرسنجي با توجه به شرايط کنوني معتقدند جنگ ميان روسيه و آمريکا هماکنون در جريان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.