شينزو آبه به روسيه ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نخست وزير ژاپن براي ديدار و گفتوگو با والديمير پوتين، رييسجمهور روسيه به مسکو ميرود.

شينزو آبه قرار است روزهاي 27 و 28 آوريل درمسکو درباره مهمترين مسايل مهم منطقهاي و بينالمللي از جمله فعاليتهاي اخير موشکي کرهشمالي با مقامات روسي رايزني کند. همچنين بررسي همکاريهاي اقتصادي دو کشور و موضوع جزاير کوريل از ديگر محورهاي سفر نخست وزير ژاپن به روسيه اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.