پايان صبر استراتژيك آمريکا

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

تنها يک روز پس از آزمايش موش//کي ناموفق کرهش//مالي، معاون رييسجمهور آمريکا از منطقه غيرنظامي حائل ميان دو کره ديدار کرد و از چند کيلومتري کرهشمالي، هشداري تند به رهبر پيونگيانگ داد.

مايکپنسدرمناقشهبرسربرنامهموشکيواتميکرهشمالي شديدابهرهبريکمونيستياينکشورهشداردادوگفتسياست صبر استراتژيک در برابر رژيم پيونگيانگ پايان يافته است. اين خبر ديروز پس از آزمايش موشکي تحريکآميز کرهشمالي در روز يکشنبه گذشته از سوي کاخ سفيد اعالم شد.

وي البته روشن نکرده است که اياالت متحده دقيقا ميخواهد به چه اقدامي عليه کرهشمالي دست بزند. معاون دونالد ترامپ در جريان ديدارش از منطقه حائل بين دو کره در نزديکي مرز کرهشمالي،همچنينائتالفآمريکاباکرهجنوبيرامستحکمتراز هر زمان ديگري خوانده است. مايک پنس در جريان ديدارش از منطقهحائلمياندوکره،ازپايگاهنظاميکمپبونيفاسمتعلقبه سازمان ملل نيز در نزديکي اين منطقه بازديد و با رهبران نظامي و سربازان آمريکايي مستقر در اين پايگاه ديدار کرده است.

هدف ديدار معاون رييسجمهور آمريکا از منطقه حائل بين دو کره و مقامهاي کرهجنوبي با توجه به تنشهاي اخير موجود بر سربرنامهموشکيواتميکرهشمالي،تاکيدبرهمبستگيآمريکابا موتلفانشدراينمنطقهودردرجهاولحمايتازسئولبودهاست. دونالد ترامپ، رييسجمهور آمريکا پيش از اين تاکيد کرده بود که هيچ گزينهاي در برابر کرهشمالي منتفي نيست و اياالت متحده در صورت لزوم عليه کرهشمالي به اقدام يکجانبه دست خواهد زد. عالوهبراين،يکيازنمايندگاندولتآمريکاکهنخواستهبودنامش فاششود،درواشنگتنگفتهبودآمريکاحتيچندينامکاننظامي را نيز در رابطه با کرهشمالي بررسي کرده است.

آزمايشجديدموشکيکرهشماليدرعيننقضقطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل، در حالي انجام شد که آمريکا ناوهاي جنگي خود را به آبهاي شبهجزيره کره اعزام کرده بود.

اينآزمايشموشکيتنهايکروزپسازجشن501 سالگي کيمايلسونگ،بنيانگذاررژيمکمونيستيکرهشمالي،انجامشد. اين جشن شنبه گذشته با رژه ارتش، نمايشهاي نظامي زنان و نمايش بهروزترين موشکهاي اين کشور و با حضور کيم جونگ اون در پيونگيانگ، پايتخت کرهشمالي برگزار شد.

دههاهزارنظاميدراينقدرتنماييشرکتکردند.خبرگزاري رويت//رز ب//ه نقل از مقام//ات کرهجنوبي اعالم کرد تع//دادي از موشکهايي که در اين رژه به نمايش گذاشته شدند، موشکهاي بالستيک قارهپيما بودهاند. از طرفي مايک پنس ديروز بعد از اين اظهارات تند عليه پيونگ يانگ به چين هم در ارتباط با مساله هستهاي کرهشمالي هشدار داد. اين يکي از تندترين انتقادهاي يک مقام بلندپايه آمريکايي از پکن پس از ديدار اخير سران دو کشور در فلوريدا محسوب ميشود.

به گزارش ايرنا، معاون ترامپ ضمن هشدار به کره شمالي و اينکه به شدت با اين کشور برخورد خواهد شد، چين را نيز خطاب قرار داد و به اين کشور گفت که بهتر است بهجاي مخالفتهايش با س//امانه موش//کي آمريکا به دنبال برطرف کردن تهديدهاي کرهشماليباشد.

او در مصاحبه مطبوعاتي مشترک با کفيل رياستجمهوري و نخستوزير کرهجنوبي به چين هشدار داد و گفت: اگر پکن قادر به حل مساله هستهاي کرهشمالي نيست، آمريکا و متحدانش اين کار را انجام خواهند داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.