رونمايي قاليبافاصل از بزرگترين هدف سال 69؛ اوراق و تابلوي بدهي ارزي در راه بورس

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

مديرعامل ش//ركت بورس تهران در حاشيه دهمين نمايش//گاه بينالمللي ب//ورس، بانك و بيمه با بيان آخرين آمار مرتبط با فعاليت بورس بزرگترين هدف سالجاري را نيز بيان كرد. به گزارش سنا، حسن قاليبافاصل با اشاره به ارزش بازار در سال 95 گفت: سال گذشته ارزش بازار 322 هزار ميليارد تومان و ارزش اس//مي 138 هزار ميليارد تومان بود در حالي كه ارزش اسمي بازار در سال 94 معادل 117 هزار ميليارد تومان بود كه حاكي از رشد 18 درصدي اين شاخص در س//ال 95 است. وي در ادامه افزود: شاخص كل ابتداي سال 80038 واحد بود كه اين آمار انتهاي سال با كاهش 3/5 درصدي به 77230 واحد رس//يد. ش//اخص كل هم وزن نيز ابتداي سال 1392 واحد بود كه با رشد 19 درصدي به 15723 واحد رسيد. قاليبافاصل درباره ارزش كل معامالت در پايان س//ال 95 اظهار داشت: انتهايسال59 ارزشمعامالت46 ميلياردتومان بود در حالي كه س//ال قبل ارزش كل معامالت در بورس تهران به 56 هزار ميليارد تومان رسيد كه حاكي از رش//د 14 درصدي اين شاخص در سال59بود.ويبابياناينكهسهامدارانحقيقي مالكيت 20 درصد سهام بازار را در اخيار دارند، اظهار داشت: با وجود آنكه يكپنجم سهام بازار در اختيار سهامداران حقيقي است اما 50 درصد معامالت متعلق به س//هامداران حقيقي است و از اين نظر با س//هامداران حقوقي كامال برابري ميكند. اين مقام مسوول اظهار داشت: سال 94 ارزش معامالت بازار بدهي 8700 ميليارد تومان بوده كه با رشد هشت درصدي به 9300 ميليارد تومان و در انتهاي سال ارزش بازار بدهي به رقم 10 هزار ميليارد تومان رسيد. اقداماتمهمسال59 وي يك//ي از اقدام//ات مهم در س//ال 95 را راهاندازي معامالت آپشن خواند و گفت: در پايان سال 95 چهار دارايي پايه امكان اختيار معامله خري//د و فروش آنها فراهم ش//د. به اين ترتيب 30 هزار قرارداد آپش//ن در بازار س//رمايه مورد معامله قرار گرفت. البته برنامه توسعهاي آپشن در سالجاري به طور جدي مورد توجه شركت بورس اس//ت. وي با بيان اينكه در س//الجاري معاونت بازار ش//ركت بورس به دنبال آن است كه دارايي پايه را به 20 درصد برساند، گفت: در حوزه پذيرش سال گذشته 20 جلسه برگزار شد كه 23 شركت پذيرش شده، 9 شركت درج شده و مجموعا در هفت شركت عرضه شدهاند و ادامه عرضه شركتهاي پذيرفته شده طي سالجاري در صورت مساعد بودن بازار و آمادگي سهامدار عمده انجام ميشود. قاليبافاصل با بيان اينكه هفت شركت عرضه شده سال گذشته 10 هزار ميليارد تومان به ارزش بازار اضافه كردهاند، گفت: در سال 95 با درج 11 اوراق بدهي مجموعا 13 اوراق بدهي در بازار س//رمايه مورد معامله قرار گرفتند. همچنين پنج صندوق قابل معامله طي اين س//ال در بورس تهران درج شد. وي با بيان اينكه معامالت برخط از رشد خوبي در سال 95 برخوردار بوده اس//ت، گفت: س//ال گذشته 30 درصد معامالت به صورت برخط انجام ش//د بر اين اس//اس 28700 ميليارد تومان از معامالت آنالي//ن انجام ش//د در حالي كه س//ال 94 اين آم//ار 23 هزار ميليارد توم//ان بود كه حاكي از رش//د 23 درصدي معامالت برخط در سال 95 نسبت به مدت مشابه است. قاليبافاصل درباره كدهاي معامالتي گفت: سال 95 نسبت به سال 94 كدهاي معامالتي رشد 26 درصدي داشت. بر اين اس//اس 145 هزار كد سال گذشته صادر ش//د. سخنگوي شركت بورس درباره P/E بازار در س//ال 95 گفت: P/E بازار انتهاي سال 6/8 درصد بسته شد. وي با بيان اينكه سال گذشته 167 هزار ميليارد ريال افزايش سرمايه صورت گرفته است، گفت: مجوز 220 هزار ميليارد ريال افزايش سرمايه گرفته شده بود كه مبلغ فوق در صورتهاي مالي شركتها اعمال شد اين آمار سال گذشته حدود 19 هزار ميليارد ريال بوده است. مديرعامل شركت بورس تهران با اشاره به 105 كارگزاري گفت: هماكنون 1617 ايستگاه كاري ش//امل 123 ت//االر اختصاصي در تهران و 152 تاالر اختصاص//ي در مناطق وجود دارد كه در مجموع 275 تاالر اختصاصي مشغول به فعاليتهستند. يكشركتايرانيدرراهبورساستانبول قاليبافاص//ل در تش//ريح عملك//رد بورس تهران در حوزه بينالملل گفت: س//ال گذشته 12 تفاهمنامه منعقد ش//د و ب//ورس تهران در س//ال گذش//ته با بورسهاي موني//خ، تركيه و يون//ان تفاهمنامه امض//ا كرد. وي با اش//اره به مذاكرات با بورس تركيه گفت: مهمترين بحث ما بورس تركيه پذيرش متقابل شركتهاست. هر شركتي كه قصد ورود به يك بورس خارجي را داشته باشد ابتدا بايد در بورس كشور خودش پذيرش شود. در حال حاضر يك شركت ايراني همزم//ان در حال پذيرش در ب//ورس تهران و استانبول اس//ت. قاليبافاصل با اشاره به اينكه اين اتفاق براي تامين مالي ش//ركتهاي ايراني از بازارهاي خارجي بس//يار مثبت است، گفت: هرچن//د فرآيند آن زمان بر اس//ت. مديرعامل ش//ركت بورس تهران ادامه داد: س//ال گذشته 260 نفر س//رمايهگذار خارجي در بورس تهران حاضر شدند و 260 كد سرمايهگذاري خارجي صادر ش//د كه با احتساب كدهاي قبل در پايان سال 95 تعداد كدهاي معامالتي سرمايهگذاران خارجي در بورس تهران به 800 كد رسيد. بعد از برجام رفتوآمدهاي سرمايهگذاران خارجي به بورس تهران افزايش يافت و اين بازار مركز توجه قرار گرفت. وي در ادامه به افزايش سرمايه بورس تهران اش//اره كرد و گفت: سرمايه شركت سال گذشته از 110 ميليارد تومان به 125 ميليارد تومان افزايش يافت. اهدافسال69 قاليبافاص//ل در ادامه ب//ه برنامههاي مهم سالجاري اشاره كرد و گفت: مهمترين برنامه امسال انتشار اوراق بدهي ارزي است. بر همين اساس در تالشيم تابلوي ارزي بدهي بر بورس تهران راهاندازي ش//ود. بر همين اساس با چند نهاد خارجي وارد مذاكره ش//ديم، مذاكرات با بانك مسقط جديتر است اين بانك با چند 10 شركت بزرگ بورس جلسه برگزار و براي كمك در اين حوزه اعالم آمادگي كرده است. وي ادامه داد: اوراق ارزي ريس//ك ارز ندارد و در صورتي كه به دالر باشد نرخ هزينهها نيز دالري است و هزينه تامين مالي شركتها را كاهش ميدهد. وي اظهار اميداوري كرد كه اين فرآيند امسال به نتيجه برسد. راهاندازي تابلوي اوراق بدهي ارزي يك پروژه ملي اس//ت كه با همكاري چند نهاد به انجام خواهد رسيد. قاليبافاصل به عضويت بورس تهران در فدراسيون جهاني بورسها در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در سال گذشته روش بوك بيلدينگ در عرضههاي اوليه اجرايي شد همچنين 174 هزار نفر ساعت آموزش داده شدند. مديرعامل شركت بورس تهران با اشاره به اينكه در سال 95 حدود 43 شركت براي ورود به بورس درخواست دادند، گفت: شركتهايي كه قصد ورود به بورس تهران را دارند شركتهاي بزرگتر و معتبرتري هستند. سال گذشته آمار خوبي از اين شركتها داشتيم اما وضعيت بازار اجازه عرض//ه را نداد چراكه در ش//رايط ركود س//هامداران عمده تمايلي به عرضههاي اوليه ندارند ضمن اينكه بورس هم تمايل دارد عرضهها در زمان رونق انجام شود تا به نقدينگي بازار فشار نيايد. بهطور كلي عرضه اوليه براي بازار سرمايه اتفاق مهمي است چراكه با ورود شركتها بازار سرمايه بزرگتر ميشود. 20 شركت در مسير تاالر شيشهاي قاليبافاص//ل با اش//اره به اينك//ه يكي از روشهاي تامين مالي عرضه اوليه است ادامه داد: براي سال ‪20 69،‬ شركت در برنامه درج و عرضه اوليه در بورس تهران قرار دارند اما امكان دارد آمار پذيرشها متفاوت باشد. همچنين 10 صندوق قابل معامله و 20 اوراق بدهي در برنامه عرض//ه قرار دارند. در ح//وزه آموزش نيز براي س//ال 96 برنامه 177 هزار نفر ساعت آموزش و فرهنگسازي داريم. وي با اشاره به اينكه در سال گذشته براي بهروزرساني نرمافزار آتوس اقدام كرديم، گفت: سال گذشته با شركت آتوس قرارداد بستيم كه اين نرمافزار بهروزرساني شود و احتماال در نيمه اول س//ال اين اتفاق خواهد افتاد همچنين بحث عارضهيابي و ميز صنعت ني//ز هر س//ال برگزار خواهد ش//د. مديرعامل ش//ركت بورس تهران به برنامه سازمان بورس در بازنگري قوانين بازگشايي توقف نمادها اشاره كرد و گفت: قرار است سازمان بورس در بحث بازو بس//ته شدن نمادها تغييراتي ايجاد كند و اختيارهاي بيشتري به بورسها بدهد كه اين موضوع صرفا با هدف افزايش نقدشوندگي است. هدف اين است كه شفافيت و نقدشوندگي بازار با كاهش زمان توقف نمادها به دو تا س//ه روز افزايش يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.