اولين روز قرمز بورس در سال 96

Jahan e-Sanat - - News -

در جريان معامالت روز گذشته براي اولين بار در سالجاري شاخص بورس دچار افت شد و با كاهش 244 واحدي در محدوده 78 هزار و 247 واحد به تثبيت رسيد. به گزارش ملت بازار، همانطور كه انتظار ميرفت بعد از پشت سر گذاشتن يك دوره صعودي نسبتا طوالني كه از ابتداي سالجاري آغاز شده بود روند معامالت روز گذشته بازار سهام با افزايش عرضه مواجه و ش//اهد روند اصالحي در جريان دادوستدها بوديم. البته اين روند اصالحي براي بازار سهام طبيعي بود انتظار ميرود طي روزهاي آينده شاهد بازگشت شاخص به مدار صعودي باشيم. از مهمترين رويدادهاي اين روزهاي بورس ميتوان به نمايشگاه ساالنه بانك، بورس و بيمه اشاره كرد كه انتشار هرگونه خبر از اين نمايشگاه بر روند دادوستدها تاثيرگذار خواهد بود. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته در حالي كه نمادهاي »خساپا، خودرو و رمپنا« با افت 65، 50 و 44 واحدي بيشترين تاثير منفي و در مقابل نمادهاي »فارس، شپنا و آپ« با رشد ‪30 44،‬ و 27 واحدي بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص داشتند اين متغير با افت 244 واحدي مواجه و در محدوده 78 هزار و 247 واحد به تثبيت رس//يد. ش//اخص كل هم وزن نيز با اف//ت 88 واح//دي مواجه و در 17 هزار و دو واحد به كار خود خاتمه داد. همچنين ارزش روز بازار سهام شركتهاي بورسي به 326 هزار و 657 ميليارد تومان رسيد. بنابر اين گزارش، در پايان معامالت روز گذشته يك ميليارد و 72 ميليون برگه سهم و حقتقدم به ارزش 226 ميليارد تومان در 80 هزار و 671 دفعه بين سهامداران داد و ستد شد كه »خساپا« با دادوستد 93 ميليون برگه به ارزش 12 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خودكرد. فرابورس روند معامالت روز گذشته فرابورس نيز همانند بورس پرعرضه بود و نماگر اين بازار كوچك معامالتي از همان دقايق ابتدايي روند نزولي در پي//ش گرف//ت اما در پايان در حالي كه نمادهاي »هرمز، س//مگا، زاگرس، ميدكو و ش//راز« بيشترين تاثير را بر شاخص داشتند با افت چهار واحدي مواجه و در 902 واحد به تثبيت رسيد. ارزش روز بازار سهام شركتهاي فرابورس نيز در دو بازار معامالتي اول و دوم به 56 هزارو 214 ميليارد تومان رسيد. به اين ترتيب در پايان معامالت روز گذشته 747 ميليون برگه سهم و اوراق بهادار به ارزش 195 ميليارد تومان در 54 هزارو 267 دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه »ذوب« با داد وستد 340 ميليون برگه به ارزش 28 ميليارد تومان بيشترين حجم و ارزش معامالت را از آن خود كرد. همچنين در جريان معامالت روز گذشته اكثر صنايع بازار با افت قيمت مواجه شدند در اين ميان شدت عرضه در گروه خودرو نسبت به ساير صنايع بيشتر بود. صنايعغذايي روند معامالت گروه صنايع غذايي به خصوص ش//ركتهاي لبني تحت تاثير انتش//ار برخي اخبار مبني بر مطرح شدن افزايش قيمت لبنيات در جلسه شوراي حمايت از حقوق مصرفكنندگان با افزايش تقاضا مواجه و شاهد رشد نسبي قيمتها در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم. با اين وجود نمادهاي »غمهرا، غديس و غشهاب« با صف فروش به كار خود خاتمه دادند. خودروييها همانطور كه انتظار ميرفت بعد از پش//ت سر گذاشتن يك دوره صعودي روند معامالت نماده//اي زيرمجموعه اين گروه وارد مرحله اصالحي و شاهد افت نسبي قيمتها در اكثر نمادهاي اين گروه بوديم. با اين وجود انتظار ميرود به آرامي از حجم عرضهها در ميان نمادهاي زيرمجموعه اين گروه كاسته شده طي روزهاي آينده شاهد بهبود نسبي در روند دادوستدهاي ش//ركتهاي گروه خودرو باشيم. از مهمترين رويدادهاي اين گروه ميتوان به بازگش//ايي »خكاوه« اش//اره كرد كه مورد توجه قرار گرفت و صف خريد 12 ميليوني را تجربه كرد. سيمانيها روند معامالت نمادهاي گروه س//يماني اگرچه طي چند روز اخير تح//ت تاثير صحبتهاي دبير انجمن كارفرمايان صنعت س//يمان با افزايش عرضه مواجه ش//ده بود روز گذشته تا حدودي متعادل شد و حجم تقاضاها تا حدودي افزايش يافت به طوري كه نمادهاي »سصفها، سرود، سخاش و سكرما« با رشد قيمت مواجه شدند. پااليشيها روند معامالت نمادهاي اين گروه با وجود شروع مطلوب در دقايق ابتدايي از ميانههاي بازار با افزايش عرضه مواجه ش//د و ش//اهد افت نسبي قيمتها در ميان نمادهاي اين گروه بوديم با اين وجود نمادهاي »شپنا و شراز« با رشد قيمت به كار خود خاتمه دادند. عرضه 4 محصول در تاالر صنعتي و معدني همچنين تاالر پتروش//يمي تاالر محص//والت صنعتي و معدني بورس كاال روز گذش//ته ميزب//ان عرضه 60 تن مس مفتول، 100 ت//ن بيلت، 700 تن ش//مش هزار پوندي آلوميني//وم، 9 كيلوگرم ش//مش ط//ال، دو هزار و 200 تن ورق گ//رم C و دو هزار و 200 ت//ن ورق گرم بود. ت//االر فرآوردههاي نفتي و پتروش//يمي بورس كاال ني//ز عرضه 84 ه//زار و 37 تن قير، وكي//وم باتوم، لوبكات، گوگرد كلوخه، پليپروپيلن، پلياس//تايرن، پلياتيلن، پليپروپيلن، پلياتيل//ن، اس//تايرن بوتادي//ن رابر و PVC را تجرب//ه كرد. تاالر صادرات//ي بورس كاال در اين روز عرضه پنج هزار و 550 تن قير ، 3 ه//زار تن وكيوم باتوم و 500 تن ل//وبكات را تجربه كرد. تاالر محصوالت كش//اورزي بورس كاال نيز در اين روز ش//اهد عرضه14 ه//زار تن گن//دم خوراكي و چهار هزار تن گندم دوروم، يكهزار و 400 تن ش//كر س//فيد، 200 تن روغن خام و 100 تن روغن پالم بود. بازار فرعي بورس كاال نيز در اين روز ش//اهد عرضه 559 تن ضايعات فلزي، بش//كه خالي و س//ولفات آمونيوم بود. بازارهايجهاني به اين ترتيب در بازارهاي جهاني شاهد ادامه روند رو به رشد قيمت طال و افت قيمت جهاني نفت بوديم. به اين ترتيب قيمت جهاني هر انس طال با رش//د يك دالر و 88 سنتي به 1290 دالر رسيد و باعث شد قيمت اين فلز گرانبها در بازارهاي داخلي نيز افزايش يابد. به اين ترتيب هر گرم طال 18 عيار با رشد 24 توماني به 118 هزار و 919 تومان رسيد و هر قطعه سكه بهار آزادي نيز با رشد پنج هزار توماني در قيمت يك ميليون و 193 هزار تومان معامله شد. در بازار جهاني نفت هر بش//كه نفت برنت با افت 21 س//نتي به 55 دالر و 41 سنت رس//يد. به اين ترتيب پيشبيني ميشود معامالت بورس طي يك يا دو روز آينده به روند اصالحي خود ادامه داده و بعد از آن شاهد ادامه روند رو به رشد شاخص باشيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.