آينده تاالر شيشهاي در ميانمدت

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

عض//و هياتمديره كان//ون كارگ//زاران ميگويد اگر در سالجاري قوانين دست و پاگير برداشته شود، اتفاقهايي مانند افزايش نرخ خوراك پتروش//يميها به يكباره در بازار سرمايه رخ ندهد و نتايج برجام به بار بنشيند، 1396 سال خوبي براي فع//االن بورس خواهد بود. به گزارش ايس//نا، حميدرضا مهرآور در حاشيه برگزاري نمايشگاه بورس، بانك و بيمه گفت: سال گذشته دولت به دليل اينكه ميخواست يكسري از مخارج مالي را تامين كند، اوراق بدهي را رونق داد و اين مساله او را به رقيبي جدي براي بازار سهام تبديل كرد در نتيجه مردم سهامشان را فروختند و اوراق بدهي خريدند و بازار س//هام رشد نكرد. مديرعامل كارگزاري بانك سامان ادام//ه داد: انتظار داريم در س//ال 1396 قوانين و مقرراتي بلندمدت وضع ش//ود. اين طور نباشد كه نرخ خوراك را از سهسنتبهيكبارهبه31سنتافزايشدهند.اينطورنباشد كه بانك مركزي به يكباره استانداردي مثل IFRS را مطرح و بانكهايي كه س//الها سودآور بودند را متالطم كند. وي افزود: اگر اين اتفاقات غيرمنتظره نيفتد و نتايج برجام به بار بنشيند سال 1396 را بسيار خوب ارزيابي ميكنيم. مقرراتي كه دستوپاگير بودند، ميتوانند حذف شوند. به عنوان مثال حجم مبنا و محدوديتي كه براي معامالت كارگزارها وجود دارد و باز و بسته شدن طوالنيمدت نمادها ميتوانند حذف شوند. مهرآور درباره سامانه معامالتي سامان پيشتاز نيز گفت: بعد از ورود ش//اپور محمدي بهعنوان رييس سازمان بورس يكي از بزرگترين اتفاقهايي كه افتاد، اين بود كه او اجازه داد ش//ركتهاي كارگزاري با كمك omsهاي خودشان، س//امانه معامالتي براي كارب//ران آنالين اختصاصي خود را داشته باشند و هر كارگزاري بتواند عمليات شركت كارگزاري خود را متناس//ب با سليقه خود طراحي و به مشتريهاي خود معرفي كند. اين عض//و هياتمديره كانون كارگزاران ادامه داد: بسياري از مشتريها هميشه ميخواستند وقتي تحليل ميكنند، تمام اطالعات تحليلي در اختيارشان باشد از جمله اين تحليلها، تحليلهاي تكنيكي و بنيادي هستند. نياز مشتري اين بود كه تمام اطالعات را روي يك صفحه داش//ته باشد و با اين نرمافزار توانستيم اين موضوع را براي سهامداران محقق كنيم. مهرآور افزود: امكاناتي كه نرمافزارها در اختيار ميگذارند مخصوصا نرمافزارهاي تكنيكالي، محدود اس//ت آنها حداكثر 10 اسيالتور را برميگزينند، ما بيشتر اسيالتورهايي كه كاربردهاي فراواني دارند را در اين نرمافزار جمع كردهايم. وي تشريح كرد: قبال ساعت معامالت هميشه چند ثانيهاي با ساعاتي كه ما داشتيم فرق ميكرد در حال حاضر اين نرمافزار ساعت دارد كه با ساعت كامپيوتر بورس كه از س//پردهگذاري تنظيم ميش//ود قابل انطباق است و سفارشها به موقع ثبت ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.