نگراني سهامداران در بورسهاي آسيا

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

بازارهاي سهام آسيا در شرايطي كه به دليل استمرار نگرانيها نس//بت به تنشها در كرهشمالي ريسكگريزي س//رمايهگذاران افزايش پيدا كرده است با كاهش روبهرو شدند. به گزارش ايس//نا، تنشهاي منطقهاي، بازارهاي آسيايي را كه ديروز به دليل تعطيالت شاهد حجم اندك معامالت هستند در التهاب نگه داشته و داراييهاي امن ش//امل اوراق خزانه آمريكا و ين ژاپن با افزايش تنشها پيرامون كرهش//مالي مورد حمايت قرار گرفتند. در حالي ك//ه بازارهاي اس//تراليا، نيوزيلن//د و هنگكنگ به دليل تعطيالت عيد پاك تعطيل بودند، س//اير بازارهاي بزرگ منطقه ش//امل چين و ژاپن فعاليت داش//تند. ش//اخص اماسس//ياي بازارهاي سهام آس//يا- اقيانوسيه جز ژاپن 0/1 درص//د افت كرد در حالي كه ش//اخص نيكي ژاپن حداكثر 0/6 درصد كاهش يافت و به پايينترين س//طح در پنج ماه گذشته رسيد. با اين همه اين شاخص موفق ش//د با وجود قوي ش//دن ارزش ين و يك شروع ضعيف تا پايان معامالت 0/1 درصد رش//د كند. شاخص كسپي كرهجنوبي 0/4 درصد رشد كرد. در سئول سرمايهگذاران موفق شدند ميان نگرانيها نسبت به همسايه خود و اين اميدواري كه كرهجنوبي ديگر از س//وي آمريكا بهعنوان دس//تكاريكننده ارزي معرفي نخواهد شد، تعادل ايجاد كنن//د. با اين هم//ه كرهجنوبي، تايوان و چين همگي در فهرس//ت مانيتورينگ وزارت خزانهداري آمريكا هستند. شاخص شانگهاي كامپوزيت 1/3 درصد افت كرد و بازارها در آسياي جنوبشرقي هم اكثرا در سطح پايينتري قرار گرفتند. بازارهاي س//هام آمريكا روز جمعه تعطيل بودند و روز پنجش//نبه تحت تاثير س//قوط سهام بخش انرژي براي س//ومين روز متوالي كاهش پيدا كردند. ش//اخص S&P500 به ميزان 0/7 درصد عقبنشيني كرد. داوجونز اينداس//تريال اوريج 0/7 درص//د و نزدك كامپوزيت 0/5 درصد كاهش يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.