عرضه فوقالعاده 100 هزار تن فرآورده نفتي در بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعام//ل بورس انرژي گفت: در اين هفته عالوه بر عرضه مستمر فرآوردههاي پااليشگاهي، سه هزار تن نفت كوره 380 سانتي استوك شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران در تاالر سبز عرضه ميشود. به گزارش فارس، سيدعلي حسيني در اين خصوص افزود: در جريان معامالت ديروز در بازار فيزيكي بورس انرژي ايران، در مجموع 16 هزار و 162 تن انواع فرآورده نفتي مورد معامله قرار گرفت كه ارزش معامالت صورتگرفته بالغبر342 ميلياردريالبود.ويبيانكرد:اينحجمازمعامله روي فرآوردههاي نفتي در حالي صورت گرفته كه ارزش معامالت هفتهجاريتاكنونبيشاز254 ميلياردريالاست.مديرعامل بورس انرژي در ادامه با اشاره به برنامه عرضه فرآوردههاي نفتي در تاالر سبز عنوان كرد: در اين هفته عالوه بر عرضههاي مستمر فرآوردههايپااليش//گاهي،سههزارتننفتكوره083 سانتي اس//توك ش//ركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران از محل انبارهاي نفت تبريز، مشهد و اصفهان از طريق حمل زميني به كشورهاي همجوار عرضه خواهد شد. وي افزود: همچنين بورس انرژيميزبانعرضهبيشاز21 هزارتنگازمايعازمباديپااليش نفت شازند و آبادان، پااليش گاز فجر جم، تاسيسات بندرعباس و عرضه01 هزارتنميعاناتگازيپااليشگازايالمخواهدبود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.