رونمايي از درگاه الكترونيكي كارگزاران بورس

Jahan e-Sanat - - News - برنامه

مديرعاملشركتسپردهگذاريمركزيبرايخدماتآسان به س//رمايهگذاران از راهاندازي درگاه الكترونيكي كارگزاران ب//ه نام »كارا« خبر داد و گف//ت: خدمات درگاه الكترونيكي كارگزاران فعاليت سرمايهگذاران را آسان ميكند. به گزارش سنا، محسني با اشاره به لزوم تجميع و تسهيل ارائه خدمات به كارگزاران و با بيان اينكه كارگزاران يكي از ذينفعان اصلي شركتسپردهگذاريمركزيهستند،اظهارداشت:روزگذشته درگاه الكترونيكي كارا به صورت رسمي كار خود را آغاز كرد ت//ا كارگزاران تمام خدمات را از يك نقطه دريافت كنند. 62 كارگزار ميتوانند اطالعات پايه س//رمايهگذاران خود را براي انجام فرآيند توزيع عايدات اوراق بهادار به شكل ويژه از طريق اين سامانه در اختيار سپردهگذاري قرار دهند. وي ادامه داد: درگاه الكترونيكي كارا مجهز به گواهي ديجيتال بازار سرمايه بوده كه باعث ميش//ود صحت تبادل اطالعات ميان شركت سپردهگذاري و كارگزاران با اعتبار و اطمينان بيشتري انجام و برخي مكاتبات حذف شود. به گفته اين مقام مسوول خدماتي همچونگزارشهايصندوقتضمينتسويه،مشاهدهوضعيت پرداخت سود سرمايهگذاران، گواهي ديجيتال بازار سرمايه و ثبت اطالعات بانكي از امكانات درگاه الكترونيكي كاراست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.