بررسی شرایط صنعت خودرو در دولت یازدهم؛ افزایش04 درصدیتولیددرپسابرجام

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

با نزدیک ش//دن به زمان انتخابات ریاس//تجمهوری یکی از بخشهایی که همواره مورد توجه فعاالن سیاسی با گرایشهای مختلف قرار میگیرد تا عملکرد دولتها را مورد نقد قرار دهند، بخش خودرو است.

در ش//رایط کنونی نیز که یکماه ب//ه انتخابات ریاس//تجمهوری زمان باقی مانده اس//ت، شاهد توجه برخی از رسانهها به عملکرد دولت در بخش صنع//ت خ//ودرو و واردات هس//تیم. موضوعی که امروز بیشتر نقل محافل منتقدان دولت اس//ت و سعی دارند از این طریق اتفاق//ات صورت گرفته در این عرص//ه را مورد نقد ق//رار دهند. ش//اید دلیل این توجه اهمیت خودرو به عن//وان یکی از کااله//ای مهم در زندگی مردم باش//د و همین موضوع موجب میش//ود تا یکی از بخشهای مورد توجه گروههای سیاسی با نزدیک شدن به انتخابات بخش خودرو باشد. برهمین اساس در حال حاضر نیز شاهد انتقادات جدی به اتفاقات صورت گرفته در این بخش هستیم.

به باور کارشناسان اقتصادی، صنعت خودرو، لکوموتیو صنای//ع در اقتصاد کش//ورهای مختلف است و به همین دلیل این صنعت دومین صنعت مهم در بسیاری از اقتصادهای موفق به حساب میآید چراکه این صنعت نقش مهمی در رشد ارزش افزوده بخش صنعت و بهدنبال آن رشد اقتصادی دارد از آنجا ک//ه این صنعت اثر ج//دی بر اقتصاد کشور دارد بنابراین دولتها همواره به آن توجه ج//دی دارند. این موضوع از آن رو اهمیت دارد که صنعت خودرو بخش قابل توجهی از اشتغال کشور را پوشش میدهد.

انتق/اد از مش/ارکتهای خودرویی بعد از برجام

یک//ی از انتق//ادات عم//دهای که توس//ط منتقدان در شرایط کنونی به عملکرد دولت وارد میشود در بخش مشارکتهای خودرویی است که بعد از برجام شکل گرفته است. این موضوع در حالی است که برجام موجب شده صنعت خودرو کش//ور بار دیگر مسیر رش//د را طی کند ش//اهد این موضوع نیز رشد 40 درصدی تولید خودرو در سال 95 است.

تحریم، صنعت خودرو را دچار مشکل کرد

ح//ال آنک//ه به واس//طه تش//دید تحریمهای بینالمللی در سال 1391 صنعت خودرو با مش//کالت عدیدهای مواجه ش//د و تی//راژ تولید خودرو که نقش بسیاری در شاخصهای اقتصادی کشور داشت کاهش جدی پیدا کرد. این کاهش همراه با افزایش دو برابری قیمت خودرو موجب ش//د که صنعت خودرو نتواند نیازهای مشتریان را پاسخ دهد و از سوی دیگر تاثیرات خود را بر اقتصاد کشور ایجاد کند.

ازسویدیگرافتکیفیتمحصوالت موجب ش//د که مش//تریان خودرو از وضعیت تولید خودرو در کشور رضایت نداشته باشند. با وجود این تحقق توافق هستهای و لغو تحریمهای بینالمللی موجب شده که صنعت خودرو کشور بتوان//د با جذب س//رمایه خارجی در مس//یر توس//عه قرار گیرد. توسعهای که هر چند زمانبر اس//ت اما میتواند اثر جدی در اقتصاد کش//ور و رضایت مشتریان داشته باشد.

ب//ه گ//زارش خبرخ//ودرو، در این میان اما یکی دیگر از انتقادات فعاالن سیاسی در مقطع انتخابات به واردات خودرو است. در شرایطی این انتقاد به دولت یازدهم وارد میشود که بیشترین س//ختگیری در خصوص واردات طی چهار س//ال اخیر صورت گرفته است. دولت در دوره پساتحریم تالش کرده واردات از مس//یر اصلی یعنی فعالیت شرکتهای مادر در کشور صورت گیرد. هر چند در این میان دولت تالش کرده از طریق محدودیت در واردات، وضعیت را برای توس//عه تولید داخل هم ایجاد کند. با وجود این کارشناسان اقتصادی معتقدند، واردات برنامهریزی ش//ده از کشورهای مبدا میتواند کمک جدی به ایجاد بازار رقابتی داشته باشد اما آنگونه که به نظر میرس//د انتق//اد منتقدان بیش از آنکه تخصصی و کارشناس//ی باشد، سیاسی است بنابراین براساس نظرات سیاسی نمیتوان کارآمدی یک دولت در بخش سیاستگذاری تجاری و صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد چراکه به چالش کشیدن براساس مبانی سیاسی سبب میشود برنامهریزیهای صورت گرفته در اقتصاد کشور مسیر درس//ت و مطلوب خود را دنبال نکند و وضعیت متناس//ب با نیاز و خواسته مشتریان خودرو نباشد. شرایط پس از لغو تحریم درحالی که صنعت خودروس//ازی پس از تحریمه//ا جایگاه خود را بین صنایع برتر خودرویی در دنیا از دست داده بود، در دولت یازدهم پس از برجام این صنعت احیا ش//د به طوری که با ورود شرکتهای خودروساز بینالمللی در ی//ک س//ال، تولی//د در این بخش نزدیک 40 درصد افزایش یافت.

صنعت خودروسازی کشورمان در دورانی تولید ساالنه یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تجربه کرد و جزو 11 صنعت برتر خودروس//ازی در دنیا قرار گرفت اما در سال ،1391 با دستور مس//تقیم رییسجمهور سابق آمریکا مبنی ب//ر اج//رای تحریمهای خاص علیه این بخش از صنعت کش//ورمان، خودروس//ازان ب//ه مرز ورشکس//تگی رس//یدند و رتبه ایران در این بخش تا هفت پله سقوط کرد.

خودرو از جمله صنایعی بود که به طور مستقیم مورد اعمال تحریمهای غ//رب قرار گرف//ت و اتفاقا از صنایعی بود که توانست در مدت کوتاهی پس از برجام بیش//ترین به//ره را از فضای به وجود آمده ببرد. امروز با گذش//ت بی//ش از یک س//ال از برجام، چندین شرکت معتبر بینالمللی خودروسازی که از شرکای سنتی صنعت خودرویی کشورمان محسوب میشوند از جمله پژو، رن//و، هیواندی، فولکس واگن ...و به بازار ایران برگش//تهاند و نکته قابل توجه این است که تمام شرط و شروط طرفهای ایران//ی را برای همکاری با خودروسازها پذیرفتهاند.

صنعت خ//ودرو پیش از تش//دید تحریمها توانست در 10 سال یعنی از سال 1378 تا سال 1388 میزان تولید خود را تا 10 برابر افزایش دهد و حتی توانسته بود به تولید محصول مشترک با برخی برندهای اروپایی دس//ت پیدا کند اما با تش//دید تحریمها و کاهش قابل توجه تولید، ضربه س//نگینی به این حوزه وارد آم//د و میزان بیکاری افزایش یافت.

اما پ//س از برجام ش//رایط به نفع خودروسازان ایرانی برگشت به طوری که پس از اجرای توافق هستهای، اولین قرارداد خودرویی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید. بعد از آن تفاهمنامه سایپا و سیتروئن، هیوندایی و فولکس واگ//ن ب//ا بخش خصوص//ی و از همه مهمتر تفاهمنامه مستقل رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به امضا رسید. طبق گفته کارشناسان، تولید در بخش خودرو در سال گذشته نسبت ب//ه س//ال 1394 بی//ش از 40 درصد افزایش یافت.

هدفگذاری تولید 1/5 میلیون دستگاه خودرو در سالجاری

س//عید مدنی، مشاور وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت در گفتوگو با ایرنا با اش//اره به عملکرد دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: عمده موفقیت دولت یازدهم در بخش خودرو به اقدام//ات پس از برجام برمیگردد. میتوان گفت برجام جان دوبارهای به صنعت خودروسازی بخشید.

وی ب//ا بیان اینکه پ//س از برجام طلس//م صنعت خودروسازی شکست و ای//ن صنع//ت ب//ه روزه//ای قبل از تحریم برگشت، گفت: بالفاصله پس از امضای برجام شرکای قدیمی و سنتی خودروسازی ایران از جمله فرانسویها به ایران بازگشتند و همکاری خود را با خودروسازان ایرانی شروع کردند.

مدن//ی با تاکید بر اینکه ش//رکای س//نتی ش//رکتهای خودروسازی با فضای کس//ب و کار ایران آشنا بودند و زودت//ر اقدام به بازگش//ت ب//ه بازار کش//ورمان کردند، ادامه داد: برخالف شرکتهای تازه تاس//یس، همکاران قدیم//ی ش//رکتهای خودروس//ازی کشورمان از فضای سرمایهگذاری در ایران اطمینان داش//تند و به س//رعت برای ورود ب//ه این بازار اعالم آمادگی کردند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ب//ا بیان اینکه حتی ش//رکتهایی که منافع//ی در آمری//کا داش//تند ب//رای فعالیت در صنعت خودرو کش//ورمان اع//الم آمادگی کردن//د، گفت: از بین برندهای معتبر خودروس//ازی در دنیا تنها ش//رکت »نیس//ان« وارد مذاکره با ایران نش//د که معتق//دم با کاهش واردات خودروهای نیس//ان، این برند هم به طور رس//می فعالیت خود را در ایران شروع میکند.

وی با اش//اره ب//ه عملکرد مثبت و کارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت خودروسازی اظهار داشت: تولید خودرو در سال 1395 نسبت به سال 1394 بی//ش از 36 درصد افزای//ش یافت و پیشبینی میش//ود امس//ال به تولید ی//ک میلی//ون و 500 هزار دس//تگاه خودرو برسیم.

مدنی با بیان اینکه قبل از تحریمها یعنی در س//ال 1390 می//زان تولید س//االنه خودرو در کشورمان بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه بود، ادامه داد: پس از تحریمهای مستقیم علیه صنعت خودروسازی کشورمان، ب//ا افت ش//دید تولید خ//ودرو مواجه شدیم و شرکتهای تولیدکننده کمتر از ظرفیت خود کار کردند و بس//یاری از فرصتهای شغلی در این صنعت از بین رفت.

وی ب//ا بیان اینکه پ//س از برجام، ورق برگش//ت و صنعت خودروسازی ب//ه روزهای قبل از ش//روع تحریمها نزدیک ش//د، ادامه داد: سال گذشته صنعت خودروسازی توانست سهم 2/5 درصدی از نرخ رشد اقتصادی داشته باش//د و میزان تولی//د افزایش یافت و این بخش از صنعت کش//ورمان به رونق نسبی رسید. مشاور وزیر صنعت، مع//دن و تجارت با تاکید بر اینکه اگر می//زان تولید خودرو در س//ال به دو میلیون دس//تگاه برس//د، این صنعت میتواند سهم پنج درصدی در تولید ناخالص ملی را از آن خود کند، گفت: صنعت خودروسازی سهم 20 درصدی از ارزش کل صنایع کشورمان دارد و 15 درصد از کل اقتصاد کشورمان هم سهم صنایع محسوب میشود.

مدنی با تاکید با اشاره به وضعیت صنعت خودروس//ازی درسال ،1394 اظهار داش//ت: به دلی//ل تحریمهای سالهای گذشته و تحریمهای خاص حوزه خودروسازی س//ال 1394 این بخش از صنعت کشورمان دچار سکته ش//د اما بالفاصله پس از برجام شاهد اقدامات موثر برای بهبود اوضاع صنعت خودروس//ازی بودیم. البته بخش//ی از مش//کالت صنع//ت خودروس//ازی به مشکالت داخلی شرکتهای خودرویی در دولت قبل بازمیگش//ت، از جمله اینکه شرکت سایپا برای سهام خرید نقدینگی خود را از دست داد و با بحران اقتصادی مواجه شد.

وی اف//زود: در س//ال 1394 هنوز چند روزی از امضای تفاهمنامه برجام نگذش//ته بود که با هج//وم تقاضای شرکتهای خارجی برای همکاری و مشارکت در این حوزه مواجه شدیم و این روند ادامه داشت تا اینکه امروز با ش//رکتهایی از جمله سیتروئن، پژو، فولکس واگ//ن، هیواندی و حتی بنز وارد مذاک//رات نهای//ی و عقد قرارداد شدیم.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادام//ه داد: به طور قط//ع اولین پیامد مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله خودروسازیها افزایش تولید و افزایش اشتغالزایی اس//ت که این موضوع در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

برگشتخودروسازهایایرانی به بازارهای بینالمللی

در حال حاضر ک//ه عمر برجام به بیش از یک سال رسیده، شش قرارداد همکاری میان ش//رکتهای ایرانی و ش//رکتهای برتر خودروس//ازی دنیا قطعی شده است. پنج شرکت اروپایی و یک شرکت آسیایی وارد بازار خودرو کشورمان شدهاند که از این تعداد سه شرکت فرانسوی، دو شرکت آلمانی و یک ش//رکت کرهای با پنج خودروساز ایرانی و یک س//ازمان صنعتی قرارداد همکاری امضا کردهاند.

یکی از ش//رکای س//نتی ایران در ش//رکت پژو بوده اس//ت ک//ه در یک سال گذش//ته قرارداد سرمایهگذاری مش//ترک با سهم برابر 50 درصد بین دو ش//رکت پژو و ای//ران خودرو برای تاسیس شرکت ایکاپ در ایران قطعی ش//د. دیگر قراردادی که در این حوزه به امضا رس//ید، قرارداد بین س//ایپا و س//یتروئن بود که براس//اس ق//رارداد گروه خودروسازی سایپا با سیتروئن، 50 درصد سهام کارخانه سایپا کاشان به سیتروئن واگذار شده است تا تولید خودروهای سیتروئن نظیر C4 و6C در این کارخانه صورت گیرد.

س//ال گذش//ته ش//رکت رنو هم قرارداد خود را با س//ازمان گس//ترش و نوس//ازی صنای//ع ای//ران )ای//درو( منعقد کرد. براس//اس این ق//رارداد، ش//رکت رنو 60 درصد سهام شرکت س//رمایهگذاری مشترک با ایدرو را به ن//ام خود خواهد کرد و ایدرو تنها 40 درصد س//هم این شرکت را در اختیار خواهد داش//ت. از دیگ//ر قراردادهای بی//ن ای//ران و ش//رکتهای خارجی، ق//رارداد هم//کاری می//ان هیوندای کرهجنوبی و کرمانموتور ایران است که براس//اس این قرارداد خودروهای i10 و i20 توسط کرمانموتور به بازار ایران میآید.

البته ش//رکت ماموت هم توانست قرارداد س//رمایهگذاری مش//ترک با فولکسواگن منعقد کند. طبق قرارداد این دو شرکت باید05 درصد از شرکت تازهتاسیس ماموت خودرو را در اختیار داش//ته باش//ند و بتوانند خودروهای فولکس واگن را در ایران تولید کنند.

ام//ا در تمام ای//ن قراردادها نکتهای بس//یار حائز اهمیت است که پذیرش شرط و شروط شرکتهای ایرانی است. طبق تدبی//ر دول//ت و وزارت صنعت، تنها در شرایطی با حضور شرکتهای خارجی در بازار خودرو کشورمان موافقت میش//ود که س//رمایهگذاری مشترک با خودروس//ازان، باید با سرمایهگذاری باالی04 درصدیشرکایخارجیانجام شود. تولید خودروهای بهروز باید کمتر از سه سال از عرضه آنها در دنیا گذشته باشد. همچنین الزام صادرات محصوالت تولیدی به کش//ورهای منطقه یا سایر کشورهاازدیگرشروطشرکتهایایرانی در این قراردادها بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.