درصدی از مالیاتها صرف افزایش مزد کارگران شود

Jahan e-Sanat - - News -

یک مقام مسوول کارگری از دولت خواس//ت از محل 9 درصد مالیات بر ارزش اف//زوده، درصدی را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بیمه سالمت آنها اختصاص دهد.

علی اصالنی اظهار ک//رد: در حال حاضرسهمدستمزددرقیمتتمامشده بیش از 13 درصد نیست، بنابراین 87 درصد مش//کالت و هزینه کارفرمایان در جای دیگری است که به دستمزد کارگران ارتباطی ندارد و باید از محل دیگری تامین شود.

وی با بی//ان اینکه رقم دس//تمزد کارگران در ش//ورای عالی کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده اس//ت، اظهار کرد: دستمزد ناکافی و ناچی//ز کارگران هزینههای س//نگین زندگ//ی آنه//ا را پوش//ش نمیدهد و در چنین ش//رایطی نمیت//وان انتظار بهبود کیفیت تولید و ارتقای بهرهوری کارخانهها و کارگاهها را داشت.

به اعتق//اد اصالنی، دول//ت باید از مح//ل درآمدهای نفت//ی و مالیات بر ارزش اف//زوده، رقمی را برای کمک به خانوارهای کارگری در قالب اختصاص سبدکاالوافزایشدستمزدهااختصاص ده//د.وی افزود: طبق اص//ول ،«29» «30» و «31» قان//ون اساس//ی دولت وظیف//ه دارد برای هم//ه آحاد جامعه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی رایگان ارائه و مس//کن مناسب و ارزان تهیه کند ولی متاس//فانه خود را کنار میکشد و کارفرمایان هم این مساله را وظیفه خود نمیدانند.اصالنی به دولت پیشنهادکرداز9 درصدمالیاتبرارزش افزودهای ک//ه از 40 میلی//ون خانوار کارگ//ری میگیرد، یک درصد را بابت بیمه سالمت به وزارت بهداشت دهد تا کارگران این هزینه را نپردازند.

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار همچنین گف//ت: دولت میتواند از مح//ل مالیات بر ارزش افزوده چهار درصد را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران اختصاص دهد یا این مبل//غ را صرف افزایش 110 هزار تومان بن خواربار کارگری کند.

اصالنی ادام//ه داد: در حال حاضر کارفرماها یک مالیات تکلیفی دارند و یک مالیات عملکرد که در آخر س//ال براس//اس گزارش ایسنا، صورتحساب و ت//راز مال//ی از محل س//ودی که به دست میآورند 25 درصد را به دارایی میپردازن//د. دولت میتوان//د این 25 درص//د را به عنوان افزایش بهرهوری و تولید به کارگران دهد.

وی اف//زود: بخ//ش اعظم//ی از کارفرمایان با این پیشنهاد برای جبران هزینههای کارگران موافقند مضاف بر اینکه به جای دو بار در س//ال، یکبار مالیات میپردازند.

به گفته این مقام مسوول کارگری، 10 س//ال قبل جامع//ه کارگری مثل ام//روز با مش//کالت بیم//ه و درمان و حقوق و دس//تمزد مواجه نبود چون کارخانهها بخشی از هزینههای افزایش تولید و بهرهوری خ//ود را به کارگران میپرداختند ولی امروز به دلیل رکود حاکمبرکارخانههادیگرازحقبهرهوری خبرینیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.